Archiwum - Wszystko

Budowa dziesięciooddziałowego przedszkola na Strzeszynie, zlokalizowanego wzdłuż ul. Marka Hłaski, przy skrzyżowaniu z ul. Haliny Poświatowskiej. W nowym budynku zaplanowano 10 pełnowymiarowych sal dydaktycznych (każda dla 25 dzieci), wszystkie z własnym sanitariatem i zapleczem. Projekt obejmuje również wykonanie pomieszczeń uzupełniających, administracyjnych, bloku kuchennego z pełną technologią kuchni przedszkolnej.

Budowa sali gimnastycznej o powierzchni boiska 389 m2 wraz z zespołem szatni, zapleczem sanitarnym, a także pomieszczeniem trenera i magazynem. Dodatkowo przewidziano łącznik pomiędzy starym budynkiem szkoły a salą gimnastyczną, zaś na piętrze m.in. pomieszczenie biblioteki. Obiekt przystosowany będzie do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Zakres robót obejmuje:

 • przebudowę trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego oraz ulicy Dąbrowskiego od ul. Botanicznej do węzła Dąbrowskiego/Przybyszewskiego wraz z węzłem;
 • przebudowę przystanków tramwajowych;
 • wykonanie odwodnienia torowiska;
 • wykonanie elektrycznej sieci trakcyjnej tramwajowej;
 • dostawę i montaż napędów, sterowania i ogrzewania zwrotnic;
 • wykonanie zasilania w energię elektryczną wiat przystankowych;
 • zagospodarowanie terenów zielonych;
 • przebudowę infrastruktury podziemnej w ramach usunięcia kolizji;
 • przebudowę ul. Dąbrowskiego wraz z węzłem w zakresie realizacji zadania wraz z budową ścieżek rowerowych;
 • rozbudowę monitoringu miejskiego;
 • zmianę organizacji ruchu.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Przebudowa ul. Wyłom, w ramach której powstanie nowy chodnik z kostki brukowej po południowej stronie ulicy, nowe krawężniki i zjazdy do posesji, częściowo wymieniona zostanie nawierzchnia. Wykonane zostaną również miejsca parkingowe po północnej stronie drogi, a na jezdni pojawią się trzy progi zwalniające. Przebudowa ulicy będzie również okazją do budowy kanału technologicznego do poprowadzenia pod ziemią kabli oraz do przebudowy odwodnienia. Posadzone zostaną nowe drzewa i powstanie liczący ok. 400 metrów kwadratowych trawnik.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

 • Rewitalizacja elewacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4  od strony ul. Szyperskiej oraz dziedzińca wewnętrznego, w tym: odkopanie fundamentów i wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych,
 • czyszczenie elewacji budynku wraz z uzupełnieniem fug,
 • likwidacja pęknięć
 • wymiania 52 okien.

Dodatkowo, w ramach tego samego zadania, remont podniebia, czyli wewnętrznej części sklepienia stropu podcieni od strony ulic Estkowskiego, Szyperskiej i Garbary.

GALERIA

Budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią wykonaną z trawy syntetycznej, wielofunkcyjnego boiska do piłki siatkowej i koszykówki oraz poliuretanowej bieżni. Dla najmłodszych użytkowników przewidziano również plac zabaw wyposażony m.in. w kiwaki, huśtawki i bujaki na sprężynach. W ramach zadania wybudowana zostanie także siłownia zewnętrzna i street workout z zestawem urządzeń do ćwiczeń rekreacyjnych.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej. Budowa nowej nawierzchni boiska głównego z systemem nawadniania i trybunami na 500 osób, montaż oświetlenia, nagłośnienia oraz boiskowej infrastruktury. Usunięcie pobliskiej skarpy pozwoli na takie usytuowanie płyty głównej, iż w póżniejszym czasie będzie możliwe wybudowanie dodatkowego boiska treningowego. Przebudowane zosaną również parkingi, dojazd do obiektu oraz ogrodzenie wraz z bramą wjazdową. Adaptacji ulegnie także pięć kontenerów socjalnych pod zaplecze magazynowe. Całość zostanie wyposażona w nowy monitoring wizyjny.

GALERIA

 

GALERIA

Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku od mostu Królowej Jadwigi do mostu Bolesława Chrobrego w następującym zakresie:

 • budowa oświetlenia wraz z siecią zasilającą,
 • budowa monitoringu wraz z siecią światłowodową,
 • przebudowa fragmentu ścieżki rowerowej.

GALERIA

Przebudowa ul. Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej, polegała m.in. na wymianie nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów na posesje, ograniczeniu prędkosci do 30 km/h, budowie wyniesionych skrzyżowań oraz wprowadzeniu kontraruchu rowerowego. W ramach przebudowy ulica zyskała nową zieleń, ławki, stojaki rowerowe i kosze na śmieci.

Głównym celem inwestycji była poprawa sytuacji pieszych na ulicy i dodanie zieleni przy równoczesnym uwzględnieniu potrzeb kierowców samochodów i rowerzystów.
 

Wykonanie koncepcji projektowej dla budowy ul. Ożarowskiej oraz ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem w ul. Obodrzyckiej.

Ścieżka pieszo-rowerowa na ul. Obodrzyckiej ma biec od skrzyżowania z ul. Warowną do skrzyżowania z ul. Kurlandzką. Dalszy przebieg ścieżki, od ulicy Obodrzyckiej, prowadzi ulicą Gołężycką, przechodząc w ulicę Baranowską i  dalej - aż do ronda u zbiegu ulic Sandomierskiej, Ożarowskiej, Jędrzejowskiej, Baranowskiej i Minikowo, a następnie wzdłuż w ul. Ożarowskiej. Koncepcja będzie zakładać również budowę nowej ulicy Ożarowskiej od ulicy Czernichowskiej do ulicy Głuszyna. 
Z nowoprojektowanej ulicy Ożarowskiej zaprojektowana zostanie również ścieżka pieszo-rowerowa, która skręci w ulicę Głuszyna i przebiegnie aż do skrzyżowania z ulicą Ignacego Domeyki.

Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych 6 placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania:

 • Zespół Szkół Łączności
 • Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN
 • Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
 • Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. J. Korczaka
 • Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych

Zakres prac obejmuje m.in. prace związane z dociepleniem stropodachu, ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji centralnego ogrzewania.

Modernizacja terenu sportowego wraz z modernizacją i doposażeniem w nowe elementy mocno zniszczonych placów zabaw, znajdujących się przy Szkole Podstawowej nr 66. W ramach inwestycji zmodernizowane zostaną m.in.: boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Dodatkowo zostanie stworzony plac zabaw dla starszych dzieci, gdzie postawione zostaną zestawy do ćwiczeń. Wśród nich znajdziemy siłownię zewnętrzną oraz urządzenia sprawnościowe „street workout”. Dla najmłodszych użytkowników powstanie nowy plac zabaw, a w celu zwiększenia bezpieczeństwa zamontowane zostaną kamery monitoringu wizyjnego oraz zostanie uzupełnione oświetlenie.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Przebudowa, nadbudowa oraz termomodernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8.

Wykonano nowe pokrycie dachu z blachy trapezowej, izolacji przeciwwodnej, izolacji termicznej z wełny mineralnej oraz wierzchniego pokrycia z młotowanej blachy aluminiowej. Dodatkowa, łukowa konstrukcja stalowa ścian szczytowych powiększyła przestrzeń do wykorzystania w sali gimnastycznej. Ściany szczytowe zostały zamknięte płytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym.

Zamontowano nową instalację wentylacji mechanicznej, wymieniono  instalację elektryczną wraz z całym osprzętem na nową, energooszczędną typu LED. Wykonano posadzkę sportową, przystosowaną do uprawiania sportów akrobatycznych. Wyremontowane zostały również szatnie, sanitariaty i pozostałe pomieszczenia socjalne. Budynek w całości został poddany termoizolacji. Wymieniono całkowicie stolarkę drzwiową i częściowo okienną.

Modernizacja Kopca Wolności, a w tym m.in.: 

 • remont drogi technicznej na szczyt Kopca od strony zachodniej, a także platformy pośredniej północnej i szczytowej Kopca,
 • budowa stopy fundamentowej i montaż masztu flagowego,
 • montaż instalacji oświetlenia i iluminacji Kopca,
 • montaż instalacji teletechnicznych telewizji przemysłowej CCTV i kamery internetowej,
 • montaż tablicy informacyjnej dotyczącej historii i symboliki Kopca Wolności.

Budowa i montaż urządzeń podczyszczających ścieki opadowe i roztopowe na istniejącej kanalizacji w ul. Św. Wawrzyńca, a w tym:

 • budowa odcinka kanalizacji deszczowej,
 • budowa dwukomorowego osadnika wirowego,
 • budowa separatora substancji ropopochodnych,
 • budowa studni przelewowej oraz studni włączeniowej.

Budowa drogi dla rowerów po południowej stronie ulicy Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Stolarskiej do wjazdu na teren targów za ul. Święcickiego, wraz z remontem nawierzchni chodnika oraz budową nowych, równoległych miejsc postojowych, w miejscu dotychczas istniejących.

Zadanie inwestycyjne zostało podzielone na dwie części. Pierwsza polega na rozbudowie i modernizacji monitoringu na terenie kompleksu „Chwiałka”. Zasięgiem kamer zostanie objęty parking przed budynkiem pływalni krytej oraz cały obszar kąpieliska letniego wraz z terenem lodowiska.

Druga część to budowa i ogrodzenie parkingu na 40 miejsc przy lodowisku „Chwiałka” im. Witalisa Ludwiczaka.

Termomodernizacja 7 placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania:

 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu im. Juliana Tuwima
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów
 • Szkoła Podstawowa nr 61
 • Szkoła Podstawowa nr 22
 • Szkoła Podstawowa nr 46
 • Szkoła Podstawowa nr 70 im. Mikołaja Kopernika

W ramach inwestycji realizowane będą m.in. prace polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej oraz sanitarnej.  

Dobudowa do istniejącego budynku szkoły:

 • skrzydła dydaktycznego od strony ul. Sarmackiej, obejmującego korytarz oraz cztery sale dydaktyczne,
 • do części południowej skrzydła z salą dydaktyczną oraz salą gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowym.

Ponadto inwestycja obejmuje również:

 • roboty modernizacyjne starego budynku (wykonanie nowego dachu wraz z pokryciem papowym),
 • adaptację sali dydaktycznej na węzeł sanitarny,
 • wykonanie dodatkowych ścian nośnych,
 • wykonanie nowych tynków i posadzek,
 • wymianę stolarki drzwiowej,
 • wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych.

GALERIA

Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu "Golęcin", polegająca na finansowanych z budżetu Miasta Poznania:

 • rozbiórce dwóch domków Ciechanowskich i budowie magazynu,
 • wykonania projektu budowy boiska piłkarskiego,
 • wymianie okien w budynku administracyjno - hotelowym,
 • dociepleniu budynku administracyjno - hotelowego w części hotelowej,

oraz finansowanej z budżetu obywatelskiego:

 • budowie punktu gastronomicznego.

Przebudowa pochodzących z 1872 r. reliktów dawnej Kaponiery Kolejowej, znajdującej się na poziomie – 2 ronda Kaponiera, polegająca na  przeprowadzeniu robotót budowlano-konserwatorskich i rewaloryzacyjnych, a w szczególności na : 

 • renowacji murów ceglanych,
 • odsłonięciu oryginalnych łuków historycznych od strony wschodniej (przystanku PST),
 • budowie szklanej ściany, dzięki której wyeksponowane zostaną wnętrza Kaponiery Kolejowej. 

Prace uwzględnią zmiany parametrów siedliska nietoperzy, obejmą budowę dodatkowych elementów wspierających ich bytowanie oraz instalację oświetlenia zapewniającego odpowiedni komfort tych zwierząt w okresie lęgowym.

1. Budowa ścieżki pieszej, łączącej Polanę Harcerza z promenadą nad Jeziorem Maltańskim.
Celem inwestycji jest zapewnienie bezpiecznego i bezpośredniego dostępu do Promenady nad Jeziorem Maltańskim od strony Chartowa i os. Lecha. Ścieżka ma zostać poprowadzona od pomnika na Polanie Harcerza do ul. Wiankowej i stanowić będzie bezpieczne zejście na tereny przyjeziorne. Inwestycja ma usprawnić dostęp do terenów rekreacyjnych Jeziora Maltańskiego bezpośrednio z przystanków komunikacji miejskiej, bez konieczności pokonywania bariery stromych schodów.

Rozbudowa ul. Cześnikowskiej, obejmująca wykonanie nowych nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych, budowę kanału deszczowego, uzupełnienie odwodnienia, budowę kanału technologicznego oraz nasadzenia zieleni ulicznej.  Ponadto wymiana oświetlenia ulicznego na przebudowywanym odcinku ulicy oraz wymiana i dobudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Inwestorem modernizacji sieci wodociągowej jest Aquanet SA.

Poglądowa lokalizacja: pdf

Przebudowa obiektów mostowych w ciągu ul. Krzywoustego: estakady nad ul. Inflancką oraz wiaduktu nad ulicami Chartowo-Żegrze w zakresie:

 • obustronnej rozbiórki oraz odbudowy dojazdów do wiaduktów;
 • rozbiórki istniejących obiektów, wykonania dodatkowych pali wzmacniających, budowy nowych obiektów;
 • budowy ekranów akustycznych;
 • montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przebudowy oświetlenia ulicznego;
 • odwodnienia obiektów;
 • przebudowy i zabezpieczenia sieci energetycznej, zdjęcia i podwieszenia sieci trakcyjnej MPK do konstrukcji obiektu, wykonania nawierzchni drogowych;
 • robót związanycyh z zielenią miejską.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz chodnikowej, a także strefy płatnego parkowania, nasadzenia zieleni i montaż obiektów małej architektury. Remont ma na celu zmianę układu komunikacyjnego i uspokojenie ruchu. Wprowadzony jeden kierunek jazdy ma wpływ na eliminację tranzytu, jaki odbywał się między ulicami Krakowską a Strzelecką.

Poglądowa lokalizacja (pdf): tutaj

Sporządzenie projektu drogowego, a następnie budowa dojazdu do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Naramowicach. Wyrównanie i utwardzenie kruszywem ul. Umultowskiej przy szkole, utwardzenie płytami ażurowymi ul. Ślazowej, budowa chodnika wzdłuż ul. Zagajnikowej na odcinku od ul. Dzięgielowej do szkoły przy ul. Ślazowej.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Przebudowa płyty pomostu obydwu mostów, na którą składa się usunięcie skorodowanych elementów konstrukcji, nawierzchni, izolacji, dylatacji i płyt przejściowych oraz wykonanie nowych elementów. Roboty mają również na celu polepszenie trwałości, bezpieczeństwa i estetyki konstrukcji. W ich trakcie poprawiony zostanie system odwodnienia mostów i zainstalowane urządzenia związane z bezpieczeństwem  ruchu.

Poglądowa lokalizacja (pdf): tutaj

Zaprojektowanie i budowa przejścia dla pieszych przez ul. Żegrze, w rejonie przystanku tramwajowego Żegrze II. Przejście będzie wyposażone w sygnalizację świetlną, dodatkowo zostaną wykonane przejazdy rowerowe oraz infrastruktura pod przyszły monitoring.

Ponadto istniejące schody, znajdujące się na skarpie przy skrzyżowaniu ulic Żegrze i łącznika w kierunku os. Orła Białego (przy Szkole Podstawowej nr 64), zostaną dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Poglądowa lokalizacja inwestycji (pdf): TUTAJ

Remont chodnika przy ul. Chociszewskiego, na ponad półkilometrowym odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Reymonta, instalacja małej architektury, ochrona istniejącej zieleni, uzupełnienie drzew w celu odtworzenia alei klonów, wprowadzenie rabat z krzewami i założenie nowych trawników.

Lokalizacja (pdf): TUTAJ

 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu ulicy Palacza na odcinku od ul. Promienistej do ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu, a następnie na wykonanie na jej podstawie robót budowlanych.  Przebudowa ulicy Palacza została wykonana w oparciu o standardy przyjęte przy realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic: Promienista - Palacza”.

Lokalizacja (pdf): TUTAJ

GALERIA

Budowa ronda u zbiegu ulic Starołęckiej i Głuszyna, przebudowa ulicy Głuszyna na odcinku od ul. Starołęckiej do ul. Klimontowskiej, budowa oraz przebudowa istniejących zjazdów i dróg dojazdowych, ścieżki rowerowej, chodników, zatok autobusowych, a także budowa i przebudowa skrzyżowań oraz włączeń w istniejący układ drogowy.
Rondo wraz z przebudowaną drogą polepszą warunki komunikacyjne w tej części miasta, uporządkują i poprawią bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów. Na odcinku ul. Starołęckiej od ul. Głuszyna do ul. Wadowickiej nastąpi wymiana kanału deszczowego. Odwodnienie przebudowanego odcinka odbywać będzie się za pomocą kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wodę do miejsc zrzutu (istniejąca kanalizacja).
 

Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół nr 6, złożonego ze Szkoły Podstawowej nr 61 i z Gimnazjum nr 35, której celem jest poprawa parametrów techniczno-użytkowych obecnego budynku szkolnego. Inwestycja obejmuje:

 • dobudowę części dydaktycznej,
 • budowę nowej, wielofunkcyjnej sali gimnastycznej,
 • budowę wejścia do budynku i przebudowę otoczenia szkoły.  

Zmodernizowany obiekt umożliwi realizację wielu dodatkowych funkcji edukacyjnych i sportowych obu szkół, a także przyczyni się do integracji środowiska społecznego osiedli Szczepankowo – Spławie, szczególnie w zakresie sportu i rekreacji.

Lokalizacja (pdf): tutaj

BUDOWA SYSTEMÓW PARKINGÓW P&R W POZNANIU – ETAP I (RPWP.03.03.03-30-0001/16)

Budowa  obiektu parkingowego typu "Parkuj i jedź" (P&R), zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic Szymanowskiego i Smoleńskiej, w sąsiedztwie pętli tramwajowej Os. Sobieskiego, stanowiącej węzeł przesiadkowy węzeł dla pasażerów szybkiego tramwaju.  

Inwestycja obejmuje budowę nowej, utwardzonej nawierzchni placu parkingowego o pojemności 130 miejsc postojowych, w tym 6 miejsc dla użytkowników z  niepełnosprawnościami, oraz 20 zadaszonych stanowisk do postoju rowerów, a także ciągów pieszo-rowerowych, stanowiących dojścia do parkingu oraz jezdni manewrowych na placu postojowym. W jej zakres wchodzi również powstanie oświetlenia, instalacja systemu zarządzania parkingami P&R zarówno na poziomie lokalnym jak i centralnym, budowa kanalizacji deszczowej, przyłączy sanitarnego i wodociągowego, montaż sanitariatu, stanowiska naprawczego dla rowerów oraz systemu monitoringu wizyjnego.

Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ul. Czechosłowackiej, obejmująca liczący ok. 1,1 km odcinek ulicy wraz z tunelem pod linią kolejową E59 Poznań-Wrocław.

Budowa tunelu w ciągu ulicy Czechosłowackiej, zmiana konstrukcji jezdni, wykonanie „cichej nawierzchni” bitumicznej, budowa nowych chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, miejsc postojowych oraz sygnalizacji świetlnej z kompleksową przebudową uzbrojeń podziemnych.

Ponadto przebudowa skrzyżowań z ul. Świerkową i Modrzewiową oraz Łozową, wykonane nasadzeń zieleni na terenie całej przebudowywanej ulicy, a także wymiana oświetlenia ulicznego. Budowa progów zwalniających w ulicach: Brzozowa, Świerkowa, Modrzewiowa oraz dodatkowo dwóch przejść z sygnalizacją aktywną na skrzyżowaniu ulic Jesionowej z Modrzewiową.

Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej wraz zapleczem sanitarno-szatniowym oraz dodatkową powierzchnią dydaktyczną i administracyjną, która zdecydowanie poprawi parametry techniczno-użytkowe dotychczasowego budynku szkolnego, wpłynie na poszerzenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego oraz wzmocni społeczny potencjał osiedli Smochowice i Krzyżowniki.

 

Lokalizacja (pdf): tutaj

Rozbudowa ul. Gdyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy miasta Poznania na długości ok. 1450 m, obejmująca m.in.:

 • budowę 2 jezdni o przekroju ulicznym, rozdzielonych pasem dzielącym,
 • rozbudowę skrzyżowania z ul. Chemiczną (sygnalizacja świetlna),
 • budowę tunelu dla pieszych i rowerzystów pod linia kolejowa nr 395 Zieliniec– Kiekrz,
 • budowę tunelu dla pieszych i rowerzystów pod ul. Gdyńską,
 • budowę 3 tuneli pod ul. Gdyńską - jednego w ciągu linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz i dwóch na ciągach 2 dróg rozprowadzających ruch w rejonie węzła,
 • budowę 2 dróg dojazdowych oraz 3 dróg rozprowadzających ruch w rejonie węzła.

Poza tym przewidziano również m.in.:

Renowacja zabytkowych elewacji budynków przy ul. Cegielskiego 1 oraz Garbary 20, zajmowanych przez placówki oświatowe: VIII Liceum Ogólnokształcące oraz Poznańską Szkołę Chóralną Jerzego Kurczewskiego. Obejmuje ona czyszczenie ceglanych elewacji wraz z uzupełnieniem ubytków i wstawek tynkowych, wymianę opierzeń blaszanych oraz rynien i rur spustowych dachów.

Zadanie podzielono na 2 etapy:

 • etap I – renowacja budynku A ( główny dydaktyczny LO VIII), budynku B sali gimnastycznej przy ul. Cegielskiego, budynku D sali gimnastycznej przy ul. Garbary 20 – realizacja w roku 2015;
 • etap II - renowacja budynku zajmowanego przez Poznańską Szkołę Chóralną – realizacja w roku 2016.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Przebudowa zdewastowanego boiska trawiastego wraz z wymianą drenażu, montażem bramek do futbolu amerykańskiego oraz odtworzeniem zniszczonego toru do jazdy na żużlu i jego infrastruktury.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Budowa nowego zespółu szkolno-przedszkolnego, zlokalizowanego na działce w rejonie ulic Umultowskiej, Zagajnikowej i Ślazowej. W placówce planuje się uruchomienie 24 oddziałów szkoły podstawowej i 6 oddziałów przedszkola, biblioteki szkolnej z czytelnią oraz bloku sportowego, składającego się z sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Cały obiekt będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany na cele sportowe i rekreacyjne. Zespół placówek oświatowych ma pomieścić ok. 600-700 dzieci.

Głównym celem projektu jest zmiana standardów edukacyjnych w części Poznania, w której do tej pory nie było samorządowych placówek oświatowych. Stworzona zostanie szeroka oferta edukacyjna, sportowa i rekreacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki realizacji nowej inwestycji wzmocniony zostanie społeczny potencjał północnego obszaru miasta, zwiększy się rola edukacji wczesnoszkolnej jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego.

Remont wiaduktu w ciągu ul. Dąbrowskiego, nad ul. Lutycką, na który składa się m.in. wzmocnienie podpory pośredniej, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementów konstrukcyjnych, oczyszczenie i reprofilacja dolnej powierzchni żelbetowej płyty pomostu, a także wymiana urządzeń dylatacyjnych, remont łożysk i montaż betonowych barier ochronnych.  

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego i trwałości obiektu, a także zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników ruchu.

Przedłużenie trasy tramwajowej Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu. W 2014 roku spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie wykonała, zgodnie z otrzymanym od Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Wskazaniem do Realizacji, następujące dodatkowe zadania :

 •  Wprowadzenie stałej organizacji ruchu i uszczegółowienie tras rowerowych na skrzyżowaniach od ronda Skubiszewskiego do pętli na Junikowie (przy ul. Malwowej).
 •  Dokonanie modyfikacji istniejącego monitoringu wizyjnego dla odcinka od ronda Skubiszewskiego do pętli tramwajowej Junikowo. Wyposażenie dyżurki ruchu na pętli w sprzęt oraz oprogramowanie konieczne do obsługi monitoringu.
 •  Wykonanie systemu klimatyzacji pomieszczeń w budynku pętli tramwajowej Junikowo, zamontowanie włącznika alarmu przywoławczego w WC dla osób niepełnosprawnych, zamontowanie systemu antyoblodzeniowego w rynnach spustowych oraz wymiana zegarów astronomicznych sterujących oświetleniem na pętli.   
 •  Budowa chodnika w miejscu dzikiego przejścia na odcinku od przejścia dla pieszych do peronów tramwajowych.

Budowa kolektora deszczowego o długości prawie 1,2 km wraz z wylotem do rzeki Warty a także kanalizacji deszczowej. W związku z budową odtworzona będzie nawierzchnia ul. Królowej Jadwigi, w obrębie której przebudowany zostanie także gazociąg i istniejąca instalacja elektroenergetyczna oraz teletechniczna.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Budowa nowej trasy tramwajowej na odcinku od istniejącej pętli tramwajowej na os. Lecha do projektowanej pętli tramwajowo-autobusowej Franowo obejmująca:

 • torowisko tramwajowe wraz z peronami przystankowymi,
 • remont stacji prostownikowej „Rataje",
 • tunel tramwajowy na odcinku od ul. Chartowo do ul. Kurlandzkiej i Szwedzkiej (z przejściem pod ulicami Kurlandzką i Szwedzką)
 • dojazdy do dróg kołowych,
 • wiadukty,
 • budynek socjalny na pętli Franowo,
 • rozbudowę ul. Szwajcarskiej,
 • budowę ścieżek rowerowych,
 • montaż infrastruktury towarzyszącej (monitoringu trasy, nagłośnienia, zdalnego sterowania ruchem tramwajowym).

Budowa parkingu u zbiegu ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej na 176 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 10 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, a także budowa przyłączy mediów do pawilonów kwiatowo-handlowych przy Cmentarzu Junikowo.

 

Budowa budynku głównego „ICHOT” wraz z parkingiem podziemnym, stacją transformatorową oraz placem przed budynkiem głównym, a także:

 • wykonanie ekspozycji stałej;
 • stworzenie miejsc parkingowych;
 • budowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż rzeki Cybiny, do połączenia z ul. Ostrówek, wraz z rampami, schodami, placem i chodnikami nad rzeką oraz infrastrukturą techniczną i małą architekturą;
 • budowa kładki pieszej nad rzeką Cybiną;
 • budowa budynku Śluzy Tumskiej wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączami, wjazdem i obsługą komunikacyjną;
 • budowa parkingu autokarowego i pawilonu obsługi  wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączami, wjazdem i obsługą komunikacyjną oraz dojściem pieszym do budynku głównego „ICHOT”.