Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa

Dysponent: 

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

Ogólny opis zadania: 

Budowa nowego zespółu szkolno-przedszkolnego, zlokalizowanego na działce w rejonie ulic Umultowskiej, Zagajnikowej i Ślazowej. W placówce planuje się uruchomienie 24 oddziałów szkoły podstawowej i 6 oddziałów przedszkola, biblioteki szkolnej z czytelnią oraz bloku sportowego, składającego się z sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Cały obiekt będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany na cele sportowe i rekreacyjne. Zespół placówek oświatowych ma pomieścić ok. 600-700 dzieci.

Głównym celem projektu jest zmiana standardów edukacyjnych w części Poznania, w której do tej pory nie było samorządowych placówek oświatowych. Stworzona zostanie szeroka oferta edukacyjna, sportowa i rekreacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki realizacji nowej inwestycji wzmocniony zostanie społeczny potencjał północnego obszaru miasta, zwiększy się rola edukacji wczesnoszkolnej jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego.

Szkoła podstawowa
Program użytkowy zakłada funkcję nauki w 24 oddziałach, rozmieszczonych na trzech kondygnacjach, na których powstaną również m.in. gabinet dyrektora, sekretariat, pokój nauczycielski, biblioteka, zespół gabinetów i pomieszczeń pomocniczych oraz kuchnia cateringowa i jadalnia.

Przedszkole
Utworzonych zostanie sześć oddziałów przedszkolnych. Każdy składać się będzie z sali zajęć i zaplecza w postaci węzła higieniczno-sanitarnego oraz magazynu. Dodatkowo wydzielona będzie sala integracyjna, szatnia i zespół pomieszczeń administracyjno-biurowych z pokojem nauczycielskim.

Sala gimnastyczna
Zaprojektowano halę sportową o wymiarach boiska do koszykówki, szatnię ogólną, pięć szatni szkolnych połączonych z węzłami higieniczno-sanitarnymi, magazyn oraz pokój nauczycieli wychowania fizycznego. Jedna z szatni została przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Komunikacja pionowa w budynku zapewniona będzie przez 5 klatek schodowych oraz windę osobową. Winda zlokalizowana jest w budynku szkoły podstawowej, a dostęp do budynku zapewniony ma być bezpośrednio z poziomu terenu. Komunikacja w budynku będzie w pełni dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zaprojektowano korytarze o odpowiedniej powierzchni manewrowej.

Toalety i szatnie przystosowano dla osób z niepełnosprawnościami – zaprojektowano odpowiedni sprzęt, a przy urządzeniach sanitarnych przewidziano właściwą powierzchnię manewrową i uchwyty.

W obiekcie wprowadzono rozwiązania poprawiające energooszczędność obiektu, tj. podwyższone parametry izolacyjności termicznej przegród budowlanych, podwyższone parametry izolacyjności termicznej stolarki, szczelność budynku,  energooszczędne oświetlenie w budynku i na terenie,  wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, instalację solarną do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Zagospodarowanie terenu

Na terenie inwestycji zaplanowano układ dróg wewnętrznych z parkingami, ciągi komunikacji pieszej, natomiast wjazdy - z ulic Umultowskiej i Ślazowej. Z ulicy Zagajnikowej, Umultowskiej i Ślazowej zaplanowano dojścia piesze.

Dodatkowo zaprojektowano budynek gospodarczy wraz z osłoną na pojemniki do gromadzenia odpadów stałych i wiatą dla rowerów - zaplanowano 40 stojaków dla rowerów umożliwiająca przechowanie 80 rowerów oraz magazyn do przechowywania sprzętu do utrzymania zieleni.

Obiekty sportowe
Na terenie zaplanowano obiekty sportowe o nawierzchni tartanowej: boisko wielofunkcyjne (15m x 28m), boisko do piłki nożnej (20m x 40m), bieżnię ze skocznią w dal (4 tory o długości 80m). Placówka wyposażona będzie również w dodatkowo ogrdzony plac zabaw przy przedszkolu. 

Terminy: 

• maj 2017 – lipiec 2018 – roboty budowlane
• lipiec 2018 – dostawa i montaż I części wyposażenia
• sierpień 2018 – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
• listopad 2018 – montaż II części wyposażenia
 

Aktualny stan realizacji: 
  • Przekazano do użytkowania
  • Trwa rozliczenie zadania
Źródła finansowania: 

Wydział Oświaty

Załączniki: 
Data publikacji: 10-11-2015
Aktualizacja: Administrator
Data aktualizacji: 17-05-2020