Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi przy ul. Św. Wawrzyńca – wylot A39

Nazwa zadania: 

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi w ul. Św. Wawrzyńca – wylot A39

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Budowa i montaż urządzeń podczyszczających ścieki opadowe i roztopowe na istniejącej kanalizacji w ul. Św. Wawrzyńca, a w tym:

  • budowa odcinka kanalizacji deszczowej,
  • budowa dwukomorowego osadnika wirowego,
  • budowa separatora substancji ropopochodnych,
  • budowa studni przelewowej oraz studni włączeniowej.
Terminy: 
  • termin zakończenia robót - październik 2018 r.
Aktualny stan realizacji: 
  • zakończono roboty budowlane
  • przywrócono stałą organizację ruchu
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 20-11-2017
Aktualizacja: Administrator
Data aktualizacji: 17-05-2020