Deklaracja dostępności Poznańskich Inwestycji Miejskich Sp. z o.o.

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poznańskich Inwestycji Miejskich Sp. z o.o..

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. To podstawowe informacje o spółce, opisy poszczególnych inwestycji oraz aktualności, m.in. informacje o rozpoczęciu i zakończeniu prac budowlanych w ramach poszczególnych inwestycji prowadzonych przez spółkę PIM. Nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo. Z uwagi na specyfikę, w formacie m.in. PDF zamieszczana jest dokumentacja przetargowa ze szczegółowymi mapami technicznymi powstającymi w specjalistycznych programach.
 • W większości filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących ani audiodeskrypcji. Z reguły filmy przygotowywane przez spółkę PIM mają wkomponowane w poszczególne ujęcia napisy, które skrótowo nawiązują do przedstawianych obrazów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
 • Adres: Plac Wiosny Ludów 2, IV p., 61-831 Poznań
 • E-mail: sekretariat@pim.poznan.pl
 • Telefon: +48 618 842 010

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie znajduje się w budynku Kupca Poznańskiego, pod adresem pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań. Biuro spółki mieści się na 4 piętrze, na które można wjechać windą oznaczoną literą D, znajdującą się przy wejściu do budynku od ul. Podgórnej. W windzie numery pięter są oznaczone w alfabecie Braille’a. 

Autor: Łukasz Dolata
Data utworzenia: 05.11.2021
Osoba publikująca: Łukasz Dolata
Data publikacji: 05.11.2021 - 10:57
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 05.04.2024 - 14:58