Zrealizowane 2018

11 października 2016 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca,  a Miastem Poznań została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. ”Park Rataje w Poznaniu” w ramach osi priorytetowej II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 21 370 212,37 zł, w tym

- kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 15 200 177,93 zł, zaś planowana wysokość dofinansowania to 12 920 151,24 zł.

Głównym celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni na terenie dzielnicy mieszkaniowej Rataje oraz wzrost atrakcyjności miasta Poznania jako miasta zielonego. Cel ten ma charakter  środowiskowy, jak również społeczny i będzie służył m.in.
- stworzeniu możliwości aktywnego i biernego wypoczynku,

-  zapewnieniu bezpieczeństwa odwiedzającym,

Zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu rewitalizacja elewacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4  od strony ul. Szyperskiej oraz dziedzińca wewnętrznego, w tym: odkopaniu fundamentów i wykonaniu izolacji pionowej ścian zewnętrznych, czyszczeniu elewacji budynku wraz z uzupełnieniem fug, likwidacji pęknięć i wymianie 52 okien. Dodatkowo, w ramach tego samego zadania, wyremontowane zostanie podniebie, czyli wewnętrzna część sklepienia stropu podcieni od strony ulic Estkowskiego, Szyperskiej i Garbary.

GALERIA

Celem zadania jest budowa wielofunkcyjnego boiska na potrzeby mieszkańców. Zaplanowane prace obejmują budowę boiska piłkarskiego z nawierzchnią wykonaną z trawy syntetycznej, wielofunkcyjnego boiska do piłki siatkowej i koszykówki oraz poliuretanowej bieżni. Dla najmłodszych użytkowników przewidziano również plac zabaw wyposażony m.in. w kiwaki, huśtawki i bujaki na sprężynach. W ramach zadania wybudowana zostanie także siłownia zewnętrzna i street workout z zestawem urządzeń sprawnościowych do ćwiczeń rekreacyjnych.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Celem zadania inwestycyjnego jest modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej. W ramach robót budowlanych modernizacji ulegnie boisko główne wraz z oświetleniem, nagłośnieniem oraz pełną infrastrukturą. Usunięcie pobliskiej skarpy pozwoli na takie usytuowanie płyty głównej, iż w póżniejszym czasie będzie możliwe wybudowanie dodatkowego boiska treningowego. Przebudowane zosaną również parkingi, dojazd do obiektu oraz ogrodzenie wraz z bramą wjazdową. Adaptacji ulegnie także pięć kontenerów socjalnych pod zaplecze magazynowe. Całość zostanie wyposażona w nowy monitoring wizyjny.

GALERIA

GALERIA

Zadanie polega na przebudowie ścieżki pieszo-rowerowej "Wartostrada" na odcinku od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu w następującym zakresie:

  • budowa oświetlenia wraz z siecią zasilającą,
  • budowa monitoringu wraz z siecią światłowodową,
  • przebudowa fragmentu ścieżki rowerowej,

Strony