Zrealizowane 2018

11 października 2016 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca,  a Miastem Poznań została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. ”Park Rataje w Poznaniu” w ramach osi priorytetowej II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 21 370 212,37 zł, w tym

- kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 15 200 177,93 zł, zaś planowana wysokość dofinansowania to 12 920 151,24 zł.

Głównym celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni na terenie dzielnicy mieszkaniowej Rataje oraz wzrost atrakcyjności miasta Poznania jako miasta zielonego. Cel ten ma charakter  środowiskowy, jak również społeczny i będzie służył m.in.
- stworzeniu możliwości aktywnego i biernego wypoczynku,

-  zapewnieniu bezpieczeństwa odwiedzającym,

GALERIA

Zadanie polega na przebudowie ścieżki pieszo-rowerowej "Wartostrada" na odcinku od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu w następującym zakresie:

  • budowa oświetlenia wraz z siecią zasilającą,
  • budowa monitoringu wraz z siecią światłowodową,
  • przebudowa fragmentu ścieżki rowerowej,

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację Kopca Wolności w Poznaniu w zakresie  m.in. remontu drogi technicznej wejściowej na szczyt Kopca od strony zachodniej oraz platformy pośredniej północnej i szczytowej Kopca, budowa stopy fundamentowej i montaż masztu flagowego, montaż instalacji oświetlenia i iluminacji Kopca, instalacji teletechnicznych telewizji przemysłowej CCTV i kamery internetowej, a także montaż tablicy informacyjnej dot. historii i symboliki Kopca Wolności.

Strony