Archiwum - 2018

Budowa dziesięciooddziałowego przedszkola na Strzeszynie, zlokalizowanego wzdłuż ul. Marka Hłaski, przy skrzyżowaniu z ul. Haliny Poświatowskiej. W nowym budynku zaplanowano 10 pełnowymiarowych sal dydaktycznych (każda dla 25 dzieci), wszystkie z własnym sanitariatem i zapleczem. Projekt obejmuje również wykonanie pomieszczeń uzupełniających, administracyjnych, bloku kuchennego z pełną technologią kuchni przedszkolnej.

Modernizacja Kopca Wolności, a w tym m.in.: 

  • remont drogi technicznej na szczyt Kopca od strony zachodniej, a także platformy pośredniej północnej i szczytowej Kopca,
  • budowa stopy fundamentowej i montaż masztu flagowego,
  • montaż instalacji oświetlenia i iluminacji Kopca,
  • montaż instalacji teletechnicznych telewizji przemysłowej CCTV i kamery internetowej,
  • montaż tablicy informacyjnej dotyczącej historii i symboliki Kopca Wolności.

Budowa i montaż urządzeń podczyszczających ścieki opadowe i roztopowe na istniejącej kanalizacji w ul. Św. Wawrzyńca, a w tym:

  • budowa odcinka kanalizacji deszczowej,
  • budowa dwukomorowego osadnika wirowego,
  • budowa separatora substancji ropopochodnych,
  • budowa studni przelewowej oraz studni włączeniowej.

Zadanie inwestycyjne zostało podzielone na dwie części. Pierwsza polega na rozbudowie i modernizacji monitoringu na terenie kompleksu „Chwiałka”. Zasięgiem kamer zostanie objęty parking przed budynkiem pływalni krytej oraz cały obszar kąpieliska letniego wraz z terenem lodowiska.

Druga część to budowa i ogrodzenie parkingu na 40 miejsc przy lodowisku „Chwiałka” im. Witalisa Ludwiczaka.

1. Budowa ścieżki pieszej, łączącej Polanę Harcerza z promenadą nad Jeziorem Maltańskim.
Celem inwestycji jest zapewnienie bezpiecznego i bezpośredniego dostępu do Promenady nad Jeziorem Maltańskim od strony Chartowa i os. Lecha. Ścieżka ma zostać poprowadzona od pomnika na Polanie Harcerza do ul. Wiankowej i stanowić będzie bezpieczne zejście na tereny przyjeziorne. Inwestycja ma usprawnić dostęp do terenów rekreacyjnych Jeziora Maltańskiego bezpośrednio z przystanków komunikacji miejskiej, bez konieczności pokonywania bariery stromych schodów.

Rozbudowa ul. Cześnikowskiej, obejmująca wykonanie nowych nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych, budowę kanału deszczowego, uzupełnienie odwodnienia, budowę kanału technologicznego oraz nasadzenia zieleni ulicznej.  Ponadto wymiana oświetlenia ulicznego na przebudowywanym odcinku ulicy oraz wymiana i dobudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Inwestorem modernizacji sieci wodociągowej jest Aquanet SA.

Poglądowa lokalizacja: pdf

Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz chodnikowej, a także strefy płatnego parkowania, nasadzenia zieleni i montaż obiektów małej architektury. Remont ma na celu zmianę układu komunikacyjnego i uspokojenie ruchu. Wprowadzony jeden kierunek jazdy ma wpływ na eliminację tranzytu, jaki odbywał się między ulicami Krakowską a Strzelecką.

Poglądowa lokalizacja (pdf): tutaj

Sporządzenie projektu drogowego, a następnie budowa dojazdu do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Naramowicach. Wyrównanie i utwardzenie kruszywem ul. Umultowskiej przy szkole, utwardzenie płytami ażurowymi ul. Ślazowej, budowa chodnika wzdłuż ul. Zagajnikowej na odcinku od ul. Dzięgielowej do szkoły przy ul. Ślazowej.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Zaprojektowanie i budowa przejścia dla pieszych przez ul. Żegrze, w rejonie przystanku tramwajowego Żegrze II. Przejście będzie wyposażone w sygnalizację świetlną, dodatkowo zostaną wykonane przejazdy rowerowe oraz infrastruktura pod przyszły monitoring.

Ponadto istniejące schody, znajdujące się na skarpie przy skrzyżowaniu ulic Żegrze i łącznika w kierunku os. Orła Białego (przy Szkole Podstawowej nr 64), zostaną dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Poglądowa lokalizacja inwestycji (pdf): TUTAJ

BUDOWA SYSTEMÓW PARKINGÓW P&R W POZNANIU – ETAP I (RPWP.03.03.03-30-0001/16)

Budowa  obiektu parkingowego typu "Parkuj i jedź" (P&R), zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic Szymanowskiego i Smoleńskiej, w sąsiedztwie pętli tramwajowej Os. Sobieskiego, stanowiącej węzeł przesiadkowy węzeł dla pasażerów szybkiego tramwaju.  

Inwestycja obejmuje budowę nowej, utwardzonej nawierzchni placu parkingowego o pojemności 130 miejsc postojowych, w tym 6 miejsc dla użytkowników z  niepełnosprawnościami, oraz 20 zadaszonych stanowisk do postoju rowerów, a także ciągów pieszo-rowerowych, stanowiących dojścia do parkingu oraz jezdni manewrowych na placu postojowym. W jej zakres wchodzi również powstanie oświetlenia, instalacja systemu zarządzania parkingami P&R zarówno na poziomie lokalnym jak i centralnym, budowa kanalizacji deszczowej, przyłączy sanitarnego i wodociągowego, montaż sanitariatu, stanowiska naprawczego dla rowerów oraz systemu monitoringu wizyjnego.

Budowa nowego zespółu szkolno-przedszkolnego, zlokalizowanego na działce w rejonie ulic Umultowskiej, Zagajnikowej i Ślazowej. W placówce planuje się uruchomienie 24 oddziałów szkoły podstawowej i 6 oddziałów przedszkola, biblioteki szkolnej z czytelnią oraz bloku sportowego, składającego się z sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Cały obiekt będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany na cele sportowe i rekreacyjne. Zespół placówek oświatowych ma pomieścić ok. 600-700 dzieci.

Głównym celem projektu jest zmiana standardów edukacyjnych w części Poznania, w której do tej pory nie było samorządowych placówek oświatowych. Stworzona zostanie szeroka oferta edukacyjna, sportowa i rekreacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki realizacji nowej inwestycji wzmocniony zostanie społeczny potencjał północnego obszaru miasta, zwiększy się rola edukacji wczesnoszkolnej jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego.