Archiwum - 2017

Budowa sali gimnastycznej o powierzchni boiska 389 m2 wraz z zespołem szatni, zapleczem sanitarnym, a także pomieszczeniem trenera i magazynem. Dodatkowo przewidziano łącznik pomiędzy starym budynkiem szkoły a salą gimnastyczną, zaś na piętrze m.in. pomieszczenie biblioteki. Obiekt przystosowany będzie do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Zakres robót obejmuje:

 • przebudowę trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego oraz ulicy Dąbrowskiego od ul. Botanicznej do węzła Dąbrowskiego/Przybyszewskiego wraz z węzłem;
 • przebudowę przystanków tramwajowych;
 • wykonanie odwodnienia torowiska;
 • wykonanie elektrycznej sieci trakcyjnej tramwajowej;
 • dostawę i montaż napędów, sterowania i ogrzewania zwrotnic;
 • wykonanie zasilania w energię elektryczną wiat przystankowych;
 • zagospodarowanie terenów zielonych;
 • przebudowę infrastruktury podziemnej w ramach usunięcia kolizji;
 • przebudowę ul. Dąbrowskiego wraz z węzłem w zakresie realizacji zadania wraz z budową ścieżek rowerowych;
 • rozbudowę monitoringu miejskiego;
 • zmianę organizacji ruchu.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Przebudowa pochodzących z 1872 r. reliktów dawnej Kaponiery Kolejowej, znajdującej się na poziomie – 2 ronda Kaponiera, polegająca na  przeprowadzeniu robotót budowlano-konserwatorskich i rewaloryzacyjnych, a w szczególności na : 

 • renowacji murów ceglanych,
 • odsłonięciu oryginalnych łuków historycznych od strony wschodniej (przystanku PST),
 • budowie szklanej ściany, dzięki której wyeksponowane zostaną wnętrza Kaponiery Kolejowej. 

Prace uwzględnią zmiany parametrów siedliska nietoperzy, obejmą budowę dodatkowych elementów wspierających ich bytowanie oraz instalację oświetlenia zapewniającego odpowiedni komfort tych zwierząt w okresie lęgowym.

Przebudowa obiektów mostowych w ciągu ul. Krzywoustego: estakady nad ul. Inflancką oraz wiaduktu nad ulicami Chartowo-Żegrze w zakresie:

 • obustronnej rozbiórki oraz odbudowy dojazdów do wiaduktów;
 • rozbiórki istniejących obiektów, wykonania dodatkowych pali wzmacniających, budowy nowych obiektów;
 • budowy ekranów akustycznych;
 • montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przebudowy oświetlenia ulicznego;
 • odwodnienia obiektów;
 • przebudowy i zabezpieczenia sieci energetycznej, zdjęcia i podwieszenia sieci trakcyjnej MPK do konstrukcji obiektu, wykonania nawierzchni drogowych;
 • robót związanycyh z zielenią miejską.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Przebudowa płyty pomostu obydwu mostów, na którą składa się usunięcie skorodowanych elementów konstrukcji, nawierzchni, izolacji, dylatacji i płyt przejściowych oraz wykonanie nowych elementów. Roboty mają również na celu polepszenie trwałości, bezpieczeństwa i estetyki konstrukcji. W ich trakcie poprawiony zostanie system odwodnienia mostów i zainstalowane urządzenia związane z bezpieczeństwem  ruchu.

Poglądowa lokalizacja (pdf): tutaj

Remont chodnika przy ul. Chociszewskiego, na ponad półkilometrowym odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Reymonta, instalacja małej architektury, ochrona istniejącej zieleni, uzupełnienie drzew w celu odtworzenia alei klonów, wprowadzenie rabat z krzewami i założenie nowych trawników.

Lokalizacja (pdf): TUTAJ

 

Budowa ronda u zbiegu ulic Starołęckiej i Głuszyna, przebudowa ulicy Głuszyna na odcinku od ul. Starołęckiej do ul. Klimontowskiej, budowa oraz przebudowa istniejących zjazdów i dróg dojazdowych, ścieżki rowerowej, chodników, zatok autobusowych, a także budowa i przebudowa skrzyżowań oraz włączeń w istniejący układ drogowy.
Rondo wraz z przebudowaną drogą polepszą warunki komunikacyjne w tej części miasta, uporządkują i poprawią bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów. Na odcinku ul. Starołęckiej od ul. Głuszyna do ul. Wadowickiej nastąpi wymiana kanału deszczowego. Odwodnienie przebudowanego odcinka odbywać będzie się za pomocą kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wodę do miejsc zrzutu (istniejąca kanalizacja).
 

Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół nr 6, złożonego ze Szkoły Podstawowej nr 61 i z Gimnazjum nr 35, której celem jest poprawa parametrów techniczno-użytkowych obecnego budynku szkolnego. Inwestycja obejmuje:

 • dobudowę części dydaktycznej,
 • budowę nowej, wielofunkcyjnej sali gimnastycznej,
 • budowę wejścia do budynku i przebudowę otoczenia szkoły.  

Zmodernizowany obiekt umożliwi realizację wielu dodatkowych funkcji edukacyjnych i sportowych obu szkół, a także przyczyni się do integracji środowiska społecznego osiedli Szczepankowo – Spławie, szczególnie w zakresie sportu i rekreacji.

Lokalizacja (pdf): tutaj