Spółka

O Firmie:

Siedzibą Spółki jest Miasto Poznań

Adres: Plac Wiosny Ludów 2, IV p., 61-831 Poznań
Telefon: sekretariat (61) 884 20 10/11
Adres: www.pim.poznan.pl
E-mail: sekretariat@pim.poznan.pl

NIP 783 171 14 86
REGON 302689539

Status prawny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data założycielskiego aktu notarialnego Spółki: 27.02.2014 r.
Data wpisu do rejestru handlowego: 28.03.2014 r.

Kapitał zakładowy wynosi 4.100.000,00 zł (w całości opłacony).

Dane wspólników: Miasto Poznań posiadający 8.200 udziałów o łącznej wysokości 4.100.000 zł.

Udziały są równe i niepodzielone, wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Spółka jest zarejestrowana pod numerem: 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

 1. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 41.20.Z;
 2. Roboty związane z budową dróg i autostrad PKD 42.11.Z;
 3. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej PKD 42.12.Z;
 4. Roboty związane z budową mostów i tuneli PKD 42.13.Z;
 5. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD 42.21.Z;
 6. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD 42.22.Z;
 7. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej PKD 42.91.Z;
 8. Przygotowanie terenu pod budowę PKD 43.12.Z;
 9. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD 43.39.Z;
 10. Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej PKD 84.11.Z.

Walne Zgromadzenie

 1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.
 2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno byt zwołane przez Zarząd w terminie do 5 miesięcy po upływie roku obrotowego.
 4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólnika reprezentującego, co najmniej 10% kapitału zakładowego.
 5. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają dla swej ważności bezwzględnej większości głosów, o ile kodeks spółek handlowych lub Akt Założycielski nie stanowią inaczej.
 6. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad z zastrzeżeniem art. 239 § 1 kodeksu spółek handlowych.
 7. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności: 1) zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, a także rozpatrywanie sporządzonej przez Radę Nadzorczą oceny tych sprawozdań, 3) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, wysokości odpisu na fundusze celowe i kapitał zapasowy, 4) udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 6) określenie liczebności składu Zarządu, 7) rozpatrywanie i zatwierdzanie Planu Rzeczowo-Finansowego Spółki na dany rok obrotowy, 8) rozpatrywanie i zatwierdzanie wieloletniego programu działalności gospodarczej Spółki oraz kierunków rozwoju Spółki.

Rada Nadzorcza

W dniu 27 lutego 2014 r. uchwałą 2/2014 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało na Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Jędrzeja Solarskiego oraz uchwałami 3/2014 i 4/2014 pozostałe osoby na członków Rady Nadzorczej Spółki I kadencji.

Od dnia 28 lutego 2014 r. skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jędrzej Solarski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Urbaniak
Sekretarz Rady Nadzorczej – Agnieszka Pachciarz

Zmiany w składzie członków Rady Nadzorczej Spółki od 1 maja 2015 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jędrzej Solarski
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Piotr Husejko
Sekretarz Rady Nadzorczej – Agnieszka Pachciarz
Członkowie Rady Nadzorczej: Wojciech Majchrzycki, Jacek Hryniewiecki

Zmiany w składzie członków Rady Nadzorczej Spółki od 1 września 2015 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jędrzej Solarski
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Piotr Husejko
Sekretarz Rady Nadzorczej – Wojciech Majchrzycki
Członkowie Rady Nadzorczej: Jacek Hryniewiecki, Filip Nowak

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki wprowadzone uchwałą NZW z 9 kwietnia 2019 r.:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Anna Ratajska
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Piotr Husejko
Sekretarz Rady Nadzorczej – Wojciech Majchrzycki

Członkowie Rady Nadzorczej: Katarzyna Wieczorek, Filip Nowak

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki wprowadzone uchwałą NZW z 29 września 2020 r.:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Wojciech Majchrzycki
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Piotr Husejko

Członkowie Rady Nadzorczej: Katarzyna Wieczorek, Filip Nowak

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki wprowadzone uchwałą NZW z 26 października 2020 r.:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Wojciech Majchrzycki
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Piotr Husejko

Członkowie Rady Nadzorczej: Katarzyna Wieczorek, Filip Nowak, Jacek Wójcicki

Zmiany w składzie członków Rady Nadzorczej Spółki  wprowadzone uchwałami ZZW z dnia 27 kwietnia 2021 r.:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Wojciech Majchrzycki
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Piotr Husejko
Sekretarz Rady Nadzorczej – Filip Nowak
Członek Rady Nadzorczej - Jacek Wójcicki

Zmiany w składzie członków Rady Nadzorczej Spółki  wprowadzone uchwałami NZW z dnia 17 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Wojciech Majchrzycki
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Piotr Husejko
Sekretarz Rady Nadzorczej – Filip Nowak
Członkowie Rady Nadzorczej - Jacek Wójcicki, Wojciech Kasprzak

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu – Justyna Litka
Wiceprezes Zarządu – Marcin Gołek
Wiceprezes Zarządu - Tomasz Płóciniczak

Autor: Paulina Lange
Data utworzenia: 16.03.2015
Osoba publikująca: Jacek Łakomy
Data publikacji: 24.02.2022 - 16:57
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 02.09.2022 - 13:27