Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych w Poznańskich Inwestycjach Miejskich sp. z o.o.

 Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako Rozporządzenie), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Plac Wiosny Ludów 2 w Poznaniu (61-831), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000503225, NIP: 7831711486, REGON: 302689539, o kapitale zakładowym w wysokości 4 100 000,00 zł (dalej jako Spółka).

Inspektor Ochrony Danych

Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem rodo@pim.poznan.pl.

Rola Spółki w przetwarzaniu danych osobowych

Spółka, w przypadku powierzenia jej przez Miasto Poznań bądź jednostkę organizacyjną Miasta Poznania realizacji zadań użyteczności publicznych na zasadach zastępstwa inwestorskiego, działa w imieniu i na rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarządzenia nr 407/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ze zmianami.

Jednym z głównych zadań Spółki jest realizacja inwestycji w imieniu i na rzecz Miasta Poznania oraz jego jednostek organizacyjnych, tj. jako inwestor zastępczy ww. podmiotów. Prezydent Miasta Poznania oraz poszczególne jednostki organizacyjne Miasta Poznania są administratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją inwestycji. Dane te ww. podmioty udostępniają Spółce, jako odbiorcy danych, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji inwestycji przez Spółkę.

Spółka jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zapewnieniem jej bieżącej obsługi – zadania w tym zakresie wykonuje Zarząd Spółki.

Rola Spółki w przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych jest  zależna od tego, czy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z inwestycją realizowaną przez Spółkę w imieniu Miasta Poznania lub jego jednostek organizacyjnych, czy też przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych związane jest z wewnętrzną działalnością Spółki. Niezależnie od roli, jaką Spółka pełni w przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanie to odbywa się z zachowaniem wymaganych standardów bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami Rozporządzenia oraz z poszanowaniem przysługujących Pani/Panu praw.

Cel przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 1. realizacji przez Miasto Poznań i jego jednostki organizacyjne inwestycji za pośrednictwem Spółki,
 2. złożenia i wyboru najkorzystniejszej oferty  oraz wykonania  umowy zawartej pomiędzy Państwem a Spółką,
 3. kontaktu z podmiotem, który Państwo reprezentujecie, za Państwa pośrednictwem.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest odpowiednio:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, jako że jest to niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed jej zawarciem,
 2. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, jako że jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jakim jest umożliwienie kontaktu z podmiotem, który Państwo reprezentujecie za Państwa pośrednictwem,
 3. Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, jako że jest to niezbędne do dochodzenia/obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane przez okres trwania współpracy pomiędzy Państwem a Spółką, a następnie archiwizowane przez okres przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku z ww. współpracą oraz przez okres trwania obowiązków prawnopodatkowych nałożonych na Spółkę.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W zakresie wynikającym z Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, 
 • żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,

W przypadku przetwarzania danych osobowych za zgodą osoby, której dane są przetwarzane, osoba ma prawo wycofania takiej zgody.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Spółkę narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest również warunkiem Państwa współpracy ze Spółką. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi współpracę pomiędzy Państwem, a Spółką.

Data utworzenia: 16.04.2019
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 10.06.2020 - 12:05