Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych w Poznańskich Inwestycjach Miejskich sp. z o.o.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako Rozporządzenie), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w Poznańskich Inwestycjach Miejskich sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Plac Wiosny Ludów 2 w Poznaniu (61-831), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000503225, NIP: 7831711486, REGON: 302689539, o kapitale zakładowym w wysokości 4 100 000,00 zł (dalej jako Spółka).

Inspektor Ochrony Danych

Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem rodo@pim.poznan.pl.

Rola Spółki w przetwarzaniu danych osobowych

Spółka działa w imieniu i na rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarządzenia nr 407/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. Jednym z głównych zadań Spółki jest realizacja inwestycji w imieniu Miasta Poznania oraz jego jednostek organizacyjnych, którzy są administratorami danych osobowych przetwarzanych w jej trakcie. Spółka występuje w tych procesach w roli podmiotu przetwarzającego dane osobowe. Dodatkowo Spółka przetwarza również dane osobowe na potrzeby związane z zapewnieniem jej bieżącej obsługi i w procesach tych występuje w roli administratora danych osobowych.

Rola Spółki w przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych będzie więc zależna od tego czy odbywa się ono w związku z jakąkolwiek inwestycją realizowaną przez Spółkę w imieniu Miasta Poznania lub jego jednostek organizacyjnych czy też dotyczy wewnętrznej działalności Spółki.

Niezależnie od roli jaką Spółka pełni w przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanie to odbywa się z zachowaniem wymaganych standardów bezpieczeństwa zgodnie z przepisami Rozporządzenia oraz z poszanowaniem przysługujących Pani/Panu praw.

Cel przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 1. realizacji inwestycji za pośrednictwem Spółki,
 2. wyboru najkorzystniejszej oferty i wykonania ewentualnej umowy zawartej pomiędzy Państwem a Spółką,
 3. kontaktu z podmiotem, który Państwo reprezentujecie za Państwa pośrednictwem.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest odpowiednio:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, jako że jest to niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed jej zawarciem,
 2. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, jako że jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jakim jest umożliwienie kontaktu z podmiotem, który Państwo reprezentujecie za Państwa pośrednictwem,
 3. Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, jako że jest to niezbędne do dochodzenia/obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane przez okres współpracy/trwania relacji pomiędzy Państwem a Spółką a następnie archiwizowane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z jej istnieniem i trwania obowiązków prawnopodatkowych nałożonych na Spółkę.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W zakresie wynikającym z Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, 
 • do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
 • do żądania usunięcia danych osobowych,
 • do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • do przenoszenia danych,

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Spółkę narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej jest również warunkiem Państwa współpracy ze Spółką. Odmowa podania danych może wiązać się z odmową współpracy z Państwem przez Spółkę lub uniemożliwi udzieleni odpowiedzi na Państwa wiadomość.

Data publikacji: 16-04-2019
Aktualizacja: Redaktor techniczny strony
Data aktualizacji: 16-04-2019