Formularz kontaktowy

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych w Poznańskich Inwestycjach Miejskich sp. z o.o.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako Rozporządzenie), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w Poznańskich Inwestycjach Miejskich sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Plac Wiosny Ludów 2 w Poznaniu (61-831), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000503225, NIP: 7831711486, REGON: 302689539, o kapitale zakładowym w wysokości 4 100 000,00 zł (dalej jako Spółka, Administrator danych osobowych).

Inspektor Ochrony Danych

Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: rodo@pim.poznan.pl

Cel przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu odczytania przesłanej przez Panią/Pana wiadomości oraz udzielenia odpowiedzi.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, jako że jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jakim jest reagowanie na wpływające do Spółki zgłoszenia i próby kontaktu oraz obrona/dochodzenie ewentualnych roszczeń.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest zależny od przedmiotu Pani/Pana wiadomości. Będą one przechowywane co najmniej przez okres wymiany korespondencji ze Spółką oraz ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających.

Kto może być odbiorcą Panią/Pana danych?

Panią/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącemu dla Administratora usługi wsparcia w zakresie IT.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W zakresie wynikającym z Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo:

  • dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, 
  • do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
  • do żądania usunięcia danych osobowych,
  • do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • do przenoszenia danych,

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Spółkę narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne i odmowa ich podania nie będzie wiązała się z jakimikolwiek konsekwencjami, przy czym odmowa podania adresu e-mail uniemożliwi Spółce udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość.

CAPTCHA
To zadanie zapobiega wysyłaniu spamu. Zaznacz poniższy kwadrat.