Cele działalności

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie została powołana zgodnie z Zarządzeniem nr 135/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 marca 2014 r., w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim z dnia 27 lutego 2014 r. spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Działając na podstawie uchwały nr LXII/960/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie połączenia spółek Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. oraz Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. z o.o. oraz uchwały LXIV/1011/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie połączenia spółek Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. oraz „EURO Poznań 2012” Sp. z o.o., nastąpiło połączenie spółek wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 lipca 2014 r. w trybie art. 492 §1 pkt 1 ksh tj. połączenie przez przejęcie. W wyniku połączenia spółek w Spółce Przejmującej tj. Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 4.100.000,00 PLN.

Spółka prowadzi obsługę inwestorską w imieniu i na rzecz Miasta Poznania, na zasadach inwestorstwa zastępczego. PIM wykonuje w ramach tego, obowiązki związane z procesem budowlanym, polegającym na bieżącym i nieprzerwanym zaspakajaniu potrzeb ludności z zakresu: budowy, przebudowy, modernizacji lub remontu budynków, dróg, ulic, obiektów inżynierskich, placów, parkingów, obiektów sportowych, obiektów oświatowych i innych obiektów kubaturowych, służących realizacji zadań własnych Miasta Poznań.

Autor: Paulina Lange
Data utworzenia: 12.02.2015
Aktualizacja: Krzysztof Kaczanowski
Data aktualizacji: 05.03.2019 - 09:23