Podsumowanie etapu opiniowania dwóch wariantów koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego ulicy Św. Marcin na odcinku od ul. Kościuszki do Al. K Marcinkowskiego oraz Al. K. Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Podgórnej w Poznaniu

 • 37 opinii wpłynęło do Poznańskich Inwestycji Miejskich Sp. z o. o. w etapie opiniowania zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta nr 537/2013/P na stronie internetowej PIM Sp. z o. o. w dniach od 27.02.2015 r. do 13.03.2015 r.
 • 7 opinii wpłynęło do Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania i 5 opinii do PIM Sp. z o. o. w ramach wydłużonego do dnia 10.04.2015 r., terminu opiniowania na wniosek BKP UMP.
 • W ramach spotkania konsultacyjnego dniu 11.03.2015 r. organizowanego przez BKP UM w CK ZAMEK, dotyczącego programu rewitalizacji centrum w ramach którego, przedstawiono również koncepcję przebudowy układu komunikacyjnego ul. Św. Marcin realizowanej przez PIM Sp. z o. o.,  Biuro Koordynacji Projektów UMP sporządziło pisemny zapis opinii dotyczących rewitalizacji centrum, jak i koncepcji przebudowy układu drogowego ul. Św. Marcin, który to został przekazany do PIM. Na wyżej wymienionym spotkaniu poruszone zostały analogiczne sprawy, co do przebudowy układu drogowego jak i rewitalizacji ul. Św. Marcin dotyczącej głownie zabudowy ulicy, jak i stworzenia ładu architektoniczno- urbanistycznego jak w procesie opiniowania internetowego.
 • Spółka PIM przeprowadziła szczegółową analizę otrzymanych opinii, dotyczących przedstawionych dwóch wariantów koncepcji przebudowy układu drogowo-torowego ul. Św. Marcin na odcinku od ul. Kościuszki do Al. K. Marcinkowskiego, oraz Al. K. Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do ulicy Podgórnej w Poznaniu, wykonywanych w oparciu o wytyczne Jednostek Miejskich jak i o "Koncepcję uspokojenia ruchu samochodowego wraz zagospodarowaniem przestrzeni publicznych" wykonaną przez Bartosza Kaźmierczaka, Przemysława Gwizdałę i Adriana Ukleję.
 • W opiniach do przedstawionych dwóch wariantów koncepcji w ramach inwestycji prowadzonej przez Spółkę PIM, skłaniano się zdecydowanie ku wyborowi wariantu II.
 • W załączniku tabelarycznie przedstawiono zarówno uwzględnione opinie, jak i przyczyny braku możliwości uwzględniania niektórych zaproponowanych rozwiązań: Opinie i analiza rozwiązań.
 • Opinie poruszały także, kwestie wybiegającego poza zakres inwestycji powierzonej do realizacji przez PIM Sp. z. o. o., a mianowicie:
  • objęcie projektem przebudowy ulicy Św. Marcin na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Towarowej,
  • spóźnioną rewitalizację centrum, o co najmniej ćwierć wieku,
  • brak szerszego spojrzenia na rewitalizację centrum i przedstawienie ul. Św. Marcin, jako fragmentu tkanki miejskiej,
  • dostosowanie układu drogowego i organizacji ruchu na pozostałych ulicach w centrum np. Krysiewicza, Podgórna, Kościuszki i Taczaka, które miały by przejąć ruch samochodowy po zamknięciu przejazdu w ul. Ratajczaka i Al. Marcinkowskiego,
  • pozytywne i negatywne uwagi dotyczące budowy nowej linii tramwajowej w ulicy Ratajczaka,
  • budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Św. Marcin i Kościuszki,
  • dostosowania układu drogowego w ul. Ratajczaka z dowiązaniem do ul. Taczka, aby była możliwość wprowadzenia kontrapasa rowerowego od strony ul. Taczaka (w śladzie torowiska tramwajowego),
  • stworzenie programu rewitalizacji budynków "Alfy", prywatnych kamienic, miejskich lokali, oraz stworzenie systemu "zachęt" dla przedsiębiorców,
  • uwzględnienie w projekcie odcinka ul. Św. Marcin na odcinku Al. Marcinkowskiego do Krysiewicza, zwłaszcza przebudowy chodnika, jak i wprowadzenie rozwiązań uspokajających ruch,
  • rewitalizacji skweru przy placu Wiosny Ludów,
  • umycie wieżowców "Alfy",
  • wymianę drewnianych bram budynków,
  • zrewaloryzowanie ulicy Gwarnej.
 • Opinie dotyczące rewitalizacji architektonicznej jak i pozostałe kwestie dotyczące odnowy centrum, a nie będące w zakresie projektu wykonywanego przez PIM Sp. z o. o., powinny zostać przeanalizowane przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania w ramach prowadzonego Miejskiego Programu Rewitalizacji.

Poniżej prezentujemy przyjęty II Wariant koncepcji:
Wariant II

Z uwagi na rozstrzygnięcie konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru ścisłego centrum Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem ul. Św. Marcin „POZNAŃ – CENTRUM OD NOWA”, realizacja zadania została zakończona na etapie przygotowania koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego.

Organizatorem konkursu było Miasto Poznań – Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Pierwszą nagrodę Sąd Konkursowy przyznał pracy przygotowanej przez Studio ADS z Poznania

Autor: Marta Stryjakowska
Data publikacji: 02-06-2015
Aktualizacja: Administrator strony
Data aktualizacji: 31-03-2017