Wykonanie prac projektowych oraz zapewnienie wykonania obowiązków nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Prace modernizacyjne – podniesienie standardu budynków żłobków”- powtórka

Termin składania ofert lub wniosków: 
Po terminie składania ofert
Rozstrzygnięcie: 
Wybór oferty

Pytanie nr 1

Proszę o ustalenie terminu wizji lokalnej. Przed złożeniem oferty chcielibyśmy zapoznać się z obiektami i zakresem prac.

Odpowiedź Zamawiającego

Wizja lokalna odbędzie się w dniach 27 i 28 kwietnia 2021 r. Wszystkich zainteresowanych udziałem w wizji poproszę o kontakt z Kierownikiem Projektu Agnieszka Dobrowolska tel.503 804 669 w dniu 26.04.2021 r. po godz. 13.00 w celu ustalenia kolejności i godzin oględzin w poszczególnych obiektach.

Pytanie nr 1 z 23.04.2021 r.

Czy dla budynków objętych zapytaniem została wykonana inwentaryzacja? Jeżeli tak, to w jakim zakresie, jedynie w zakresie architektury, czy również branży sanitarnej i elektrycznej?

Odpowiedź Zamawiającego

Inwentaryzacja nie została wykonana – należy przewidzieć w ofercie konieczność wykonania inwentaryzacji.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dysponuje podkładami architektonicznymi dla budynków objętych zapytaniem, w wersji edytowalnej? Czy w/w podkłady / pliki zostaną przekazane wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dysponuje podkładami w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 3

Czy dla przedmiotowych budynków były wykonywane jakiekolwiek ekspertyzy stanu technicznego?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie posiada żadnych ekspertyz stanu technicznego.

Ponadto Zamawiający informuje, że w dniach 27 i 28 kwietnia 2021 r. odbędzie się wizja lokalna w obiektach przeznaczonych do modernizacji.

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ WPROWADZENIA DODATKOWYCH ZAKRESÓW DO UMOWY ( w par. 2 ust.1  należy wykonać projekt podłączenia projektowanej instalacji grzewczej centrali wentylacyjnej do istniejącego węzła cieplnego oraz wykonania projektu technicznego ogrodzenia żłobka Żurawinka.

ZAMAWIJĄCY UDOSTĘPNIA NOWY PROJEKT UMOWY ORAZ ZMIENIA TERMIN SKŁADANIA OFERT NA 5 MAJA 2021 R. GODZ. 10:00.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę złożoną przez Marcin Batko Biuro Obsługi Inwestycji, ul. T. Kościuszki 75/2, 61-892 Poznań; e-mail biuro@mbatko.info - zaoferowana cena 86 100,00 zł brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w zapytaniu ofertowym, a zaoferowana cena za realizację przedmiotowego zamówienia mieści się w budżecie Zamawiającego (po zwiększeniu budżetu Zamawiającego do wybranej oferty).

 

 

Data utworzenia: 22.04.2021
Data aktualizacji: 22.10.2021 - 15:52