Studium Wykonalności Projketu dla Inwestycji- "Centrum Sportów Wrotkarskich"- powtórka

Termin składania ofert lub wniosków: 
Po terminie składania ofert
Rozstrzygnięcie: 
Wybór oferty

W terminie 09.06.2020 r. – 17.06.2020 r. przeprowadzone zostało zapytanie ofertowe

Złożono 7 oferty:

1) Krzysztof Janus „Archimedia”- Pracowania Architektoniczna- Architekci & Inżynierowie,ul. Święciańska 6, 61-132 Poznań- zaoferowana cena 97 170,00 zł brutto;

2) International Managament Servis Sp. z o.o., ul. Felicjanek 4/10, 31-104 Kraków - zaoferowana cena  135 054,00 zł brutto;

3)   ATJ Architekci Sp. z o.o., ul. Libijska 14a, 03-977 Warszawa – zaoferowana cena 78 030,00 zł brutto;

4)  Delta Partner Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych, ul. Zamkowa 3a/1,  43-400 Cieszyn- zaoferowana cena 7 134,00 zł brutto; 

5)   LPW Sp. z o.o., ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice- zaoferowana cena 120 540,00 zł brutto;

6)   Collect Consulting S.A., ul. Zbożowa 42a, 40-657 Katowice- zaoferowana cena 96 887,10 zł brutto;

7)    CKSP Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 11 lok. 49, 00-052 Warszawa- zaoferowana cena 8 856,00 zł brutto;

Informacja o odrzuceniu oferty:

Zamawiający odrzuciła ofertę nr 4 i 7 z uwagi na fakt, iż zawierają rażąco niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia oraz średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert. W ocenie Zamawiającego oferent nr 4 i 7 nie są w stanie wykonać przedmiotu zamówienia za zaoferowaną cenę.

Najkorzystniejsza oferta:

ATJ Architekci Sp. z o.o., ul. Libijska 14a, 03-977 Warszawa – zaoferowana cena 78 030,00 zł brutto, wykonawca spełnia warunku udziału w zapytaniu ofertowym a zaoferowana cena mieści się w budżecie Zamawiającego.

 

Zmawiający udostępnia pytania Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami przez Zamawiającego

Pytania 1

Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację jakie wymogi Zamawiający stawia odnośnie doświadczenia? W dołączonym do postępowania formularzu ofertowym w załącznikach wskazany jest wykaz usług oraz wykaz osób jednakże w treści zapytania ofertowego brak jest wzmianki na ten temat.

Dodatkowo, będę wdzięczna za sprecyzowanie pkt 5.4 zapytania ofertowego dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w jakiej wysokości Wykonawca będzie zobligowany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że udostępnił na swojej stronie nowy formularz ofertowy. Ponadto informuje,że w ramach przedmiotowego zadania Zamawiający nie wymaga wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.

Pytanie nr 2

Czy inwestycja jest finansowana z jakichkolwiek funduszy publicznych, np. RPO?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuję, iż zadanie "Studium Wykonalności Projektu dla Inwestycji - Centrum Sportów Wrotkarskich” w całości finansowane jest ze środków pochodzących z budżetu Miasta Poznania.

Data utworzenia: 09.06.2020
Data aktualizacji: 09.12.2020 - 09:56