"Przedszkole dla zwierząt" opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwalania na budowę i pełnienia usług nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót

Termin składania ofert lub wniosków: 
Po terminie składania ofert
Rozstrzygnięcie: 
Po terminie składania ofert

Infomacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia oferta

zal_nr 1 - formularz ofertowy

zal_2 - projekt umowy

zal_3- wzór ZNWU

zal_4- OPZ

Zamawiający prostuje zapisy w pkt. 4 b w następujący sposób:

(1) Koordynator prac projektowych wymagania:

- uprawnienia – do projektowania w specjalności architektonicznej (bez ograniczeń),

- posiada doświadczenie  przez okres min. 36 miesięcy od dnia uzyskania uprawnień,

- min. dwukrotne doświadczenie  polegające na pełnieniu funkcji koordynatora prac projektowych,  dla zadania odpowiadającego rodzajem przedmiotowi zapytania (Wykonawca składa oświadczenie  w zakresie doświadczenia w Wykazie osób).

(2) Kierownik zespołu sprawującego nadzór autorski wymagania:
- uprawnienia – do projektowania w specjalności architektonicznej  (bez ograniczeń);

- posiada doświadczenie  przez okres min. 36 miesięcy od dnia uzyskania uprawnień,

Jednocześnie informuję, że termin składani ofert pozostaje bez zmian.

Zamawiający poniżej udostępnia pytania, które wpłynęły od jednego z Wykonawców wraz z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie nr 1

1. Zamawiający obciąży Wykonawcę następującymi karami umownymi:

a) w przypadku przekroczenia terminu wykonania Etapu pierwszego, określonego w § 4 ust. 1 lit. a) Umowy – w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 1, pkt 1, za każdy dzień opóźnienia,

b) w przypadku przekroczenia terminu wykonania Etapu drugiego, określonego w § 4 ust. 1 lit. b) Umowy – w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego

w § 9 ust. 1, pkt 2, za każdy dzień opóźnienia,

c) w przypadku przekroczenia terminu wykonania Etapu trzeciego, określonego w § 4 ust. 1 lit. c) Umowy – w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego

w § 9 ust. 1, pkt 3, za każdy dzień opóźnienia,

d) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego,

e) za nieprzystąpienie do świadczenia usług nadzoru autorskiego – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 pkt 4 Umowy,

f) za niestawienie się na wezwanie Zamawiającego w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 5 Umowy – w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego

w § 9 ust. 1, pkt 4, za każdy dzień opóźnienia licząc od wyznaczonego terminu,

g) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto

określonego w § 9 ust. 1 Umowy,

h) w przypadku opóźnienia w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przy zmianie terminu - w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy

wskazanego w § 9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

i) w przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym w § 7 ust. 6 Umowy poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo lub zmian tych umów,

każdorazowo karą umowna w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 1,

j) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, każdorazowo karą umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy

wskazanego w § 9 ust. 1,

k) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami wskazanym w § 14 ust. 3 i 4 Umowy kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej w zakresie ryzyka odpowiedzialności cywilnej

deliktowo-kontraktowej karą umowna w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

l) w przypadku niezastosowania się do wymogu wskazanego w § 2 ust. 11 Umowy – karą umowną w wysokości 5,0 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1,

za każde stwierdzone naruszenie,

Kary pozostawione w obecnym kształcie są niewspółmiernie wysokie w stosunku do szkody, jaką może ponieść Zamawiający. Z uwagi na ich wysokość oraz szeroki katalog, każdy z potencjalnych oferentów doliczy do oferowanej kwoty rezerwę na poczet ryzyka kar.

- zmniejszenie wysokości należytego wykonania umowy do 2%. Wskazujemy, iż możliwa do uzyskania marża na tym zadaniu oscyluje w wysokości 5-10%, zatem zabezpieczenie w tej wysokości powoduje utratę zysku już na samym początku realizacji zadania. Naszym zdaniem zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości zamówienia w wystarczający sposób zabezpiecza interes Zamawiającego.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgodny na zaproponowane zmiany.

 

 

 

Data utworzenia: 04.03.2020
Data aktualizacji: 04.09.2020 - 15:15