Budowa parkingu typu Park&Ride

Dysponent: 
  • Wydział Transportu i Zieleni
Ogólny opis zadania: 

BUDOWA SYSTEMÓW PARKINGÓW P&R W POZNANIU – ETAP I (RPWP.03.03.03-30-0001/16)

Budowa  obiektu parkingowego typu "Parkuj i jedź" (P&R), zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic Szymanowskiego i Smoleńskiej, w sąsiedztwie pętli tramwajowej Os. Sobieskiego, stanowiącej węzeł przesiadkowy węzeł dla pasażerów szybkiego tramwaju.  

Inwestycja obejmuje budowę nowej, utwardzonej nawierzchni placu parkingowego o pojemności 130 miejsc postojowych, w tym 6 miejsc dla użytkowników z  niepełnosprawnościami, oraz 20 zadaszonych stanowisk do postoju rowerów, a także ciągów pieszo-rowerowych, stanowiących dojścia do parkingu oraz jezdni manewrowych na placu postojowym. W jej zakres wchodzi również powstanie oświetlenia, instalacja systemu zarządzania parkingami P&R zarówno na poziomie lokalnym jak i centralnym, budowa kanalizacji deszczowej, przyłączy sanitarnego i wodociągowego, montaż sanitariatu, stanowiska naprawczego dla rowerów oraz systemu monitoringu wizyjnego.

Ogrodzony i wyposażony w szlabany (wjazdowy oraz wyjazdowy) będzie dostępny za opłatą, stanowiącą równowartość biletu 24-godzinnego na przejazdy transportem publicznym, która obejmuje bezpłatne udostępnienie takiego biletu użytkownikowi lub bezpłatnie - dla posiadaczy dłuższego sieciowego abonamentu czasowego (w systemie PEKA) na przejazdy takim transportem.

Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do bardziej zrównoważonego systemu transportowego poprzez zwiększenie udziału transportu publicznego w przewozach osób i tym samym zmniejszenie ruchu  samochodowego w mieście. Oddziaływanie projektu ma charakter ponadlokalny - jest on kierowany do mieszkańców całego powiatu poznańskiego.

22 grudnia 2016 r., pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca WRPO, oraz Miastem Poznań została podpisana Umowa o dofinansowanie dla projektu pt. „Budowa systemów parkingów w Poznaniu – etap I.” Na realizację zadania przyznano środki z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjny na lata 2014-2020.

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie całkowita wartość Projektu wynosi 4 444 664,47 PLN,

w tym:

- całkowite wydatki kwalifikowane to 3 533 548,35 PLN, z czego przyznana kwota dofinansowania stanowi 3 003 516,09 PLN, natomiast wkład własny Beneficjenta wynosi 530 032,26 PLN.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 

Rozpoczęcie robót - 06.2017 r.

Zakończenie realizacji zadania - 01.2018 r.

Aktualny stan realizacji: 

Zakończono realizację zadania.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania,
projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tagi: 
Załączniki: 
Data utworzenia: 13.05.2016
Aktualizacja: Administrator
Data aktualizacji: 17.05.2020 - 20:35