Budowa dróg dojazdowych do ITPOK

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Rozbudowa ul. Gdyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy miasta Poznania na długości ok. 1450 m, obejmująca m.in.:

 • budowę 2 jezdni o przekroju ulicznym, rozdzielonych pasem dzielącym,
 • rozbudowę skrzyżowania z ul. Chemiczną (sygnalizacja świetlna),
 • budowę tunelu dla pieszych i rowerzystów pod linia kolejowa nr 395 Zieliniec– Kiekrz,
 • budowę tunelu dla pieszych i rowerzystów pod ul. Gdyńską,
 • budowę 3 tuneli pod ul. Gdyńską - jednego w ciągu linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz i dwóch na ciągach 2 dróg rozprowadzających ruch w rejonie węzła,
 • budowę 2 dróg dojazdowych oraz 3 dróg rozprowadzających ruch w rejonie węzła.

Poza tym przewidziano również m.in.:

 • budowę zatok autobusowych, chodników, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • budowę kanału technologicznego,
 • przebudowę lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z infrastrukturą podziemną i naziemną,
 • budowę i przebudowę zjazdów,
 • przebudowę przejazdów kolejowych (skrzyżowanie ul. Gdyńskiej z bocznicami).

Głównymi celami projektu są:

 • skrócenie czasu podróży użytkowników przebudowanej drogi - w wyniku poszerzenia jezdni,
 • poprawa płynności ruchu pojazdów oraz eliminacja utrudnień w ruchu na tym odcinku drogi, stanowiącym tzw. "wąskie gardło" na jednym z głównych wylotów z miasta Poznania,
 • poprawa dostępności regionu oraz miasta Poznania, jako jego głównego ośrodka gospodarczego,
 • zmniejszenie liczby wypadków i ofiar ich następstw - w wyniku zastosowania rozwiązań technicznych poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego, kolejowego, pieszego i rowerowego,
 • poprawa komfortu podróżowania,
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i kosztów ochrony środowiska - w wyniku poprawy standardu technicznego nawierzchni drogowej,
 • dostosowanie konstrukcji drogi do zwiększonych obciążeń - 115 kN/oś.

30 grudnia 2016 r., pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca WRPO, oraz Miastem Poznań została podpisana Umowa o dofinansowanie dla projektu pt. „Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy miasta.” Na realizację zadania przyznano środki z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 5.1.3 „Infrastruktura drogowa w ramach ZIT dla MOF Poznania”  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjny na lata 2014-2020.

Zgodnie z umową o dofinansowanie całkowita wartość projektu wynosi 85 276 562,05 PLN, w tym: całkowite wydatki kwalifikowane to 59 539 858,09 PLN, z czego:

 • przyznana kwota dofinansowania to 40 999 146,27 PLN,
 • wkład własny Beneficjenta to 18 540 711,82 PLN.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Materiał wideo: tutaj

Terminy: 

Ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych – 16 października 2014 r.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych –  30 listopada 2016 r.

Zakończenie przedmiotu umowy - 31 grudnia 2016 r.

Aktualny stan realizacji: 

Zakończono realizację inwestycji. Przekazano do użytkowania

Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Załączniki: 
Data publikacji: 02-12-2015
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 29-04-2020