SWZ wraz z załącznikami

SWZ+ załącznikami zal_ 1_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14

Dokumentacja_ zal_2_3_4

Przedmiar robót drogowych

Przedmiar robót elektrycznych

Projekt sygnalizacji

Pytania i odpowiedzi nr 1

Pytania i odpowiedzi nr 2

W związku ze zmianą terminu składania ofert Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin związania ofertą, który został określony w   pkt 14.1 SWZ - Wykonawca jest związany ofertą do dnia 18 lutego 2022 r., tj. przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, zgodnie z treścią art. 307 ust. 1 Pzp.