SWZ, zalaczniki, inne - MORASKO

Ogłoszenie o zamówieniu: 2021/BZP 00032887/01 z dnia 14/04/2021

Identyfikator miniportal: 2d8a6704-2128-4fc3-8bfa-26a098a122d5

 

SWZ z zalacznikami 1-5-6-7-8-9-10-11-12_chodnik Morasko

Zal 2-3_Dokumentacja Wyk_STWIORB_ZRID

Zal_4_PR-PRO_chodnik Morasko_wszczecie (zmieniono w dniu 22.04.2021)

 

UWAGA - ZMIANA WŁASNA ZAMAWIAJĄCEGO - opis poz. 2 przedmiaru dot. kanalizacji deszczowej otrzymuje następujące brzmienie (dostosowanie do dokumentacji projektowej):

"Kanał z rur PVC łączonych na uszczelkę gumową o średnicy 400 mm na podsypce wraz z wykopami, wywozem gruntu i opłatą za składowanie, umocnieniem ścian wykopu, pompowaniem wody w razie potrzeby, montażem i demontażem podwieszeń kabli i rurociągów, zasypaniem wykopu dowiezionym gruntem z zakupem oraz próbą szczelności i kamerowaniem odcinka po wykonaniu". Poniżej plik excel po zmianie:

Zal_4_PR-PRO_chodnik Morasko_zmiana 22-04-2021

 

Wyjasnienia 1_MORASKO rob bud_27-04-2021

Zalacznik - tablica PDF / JPG

Zamawiający zmienia termin składania / otwarcia ofert na dzień 30 kwietnia 2021 r. (godziny pozostają bez zmian).

Uwaga: w związku z powyższą zmianą należy uwzględnić wydłużenie terminu związania ofertą o 1 dzień, tj. do dnia 29 maja 2021 r. (uwzględnić w przypadku wnoszenia wadiów
w formach niepieniężnych).

ST D-10.06.02

 

Zgodnie z treścią art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo zamówień publicznych informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : 4 000 000,00 zł brutto.