SWZ wraz z załącznikami

SWZ_ zał_1_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14

Dokumentacja

Zamiana SWZ

Projekt wykonawczy_ gospodarka drzewostanem

Projekt wykonawczy_ zieleni

Pytania i odpowiedzi nr 1

Załączni do odpowiedzi nr 1 _ obliczenia fotometryczne

Załącznik do odpowiedzi nr 1_ obliczenia fotometryczne przejścia dla pieszych

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści SWZ

załącznik nr 1 _ projekt umowy z 11/01/2022

Działając na podstawie przepisu art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o zmianie treści SWZ, jak poniżej:
1) pkt 14.1 SWZ - Wykonawca jest związany ofertą do dnia 25 lutego 2022 r., tj. przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu
związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, zgodnie z treścią art. 307 ust. 1 Pzp.

Pytania i odpowiedzi pakiet nr 3-5

załączniki do pakietu 3-5

Przedmiar robót - oferta - odwodnienie excel

Pytania i odpowiedzi pakiet nr 6