materiały przetargowe

SWZ+ załaczniki

Dokumentacja+ załączniki

Projekt budowalny

Projekt wykonawczy

STWiOR

Pytania i odpowiedzi

zal_ nr 5 _ formularz ofertowy

Pytania i odpowiedzi _ pakiet nr 5

Pytania i odpowiedzi _ pakiet nr 2-3

Pytania i odpowiedzi_ pakiet nr 4

Pytania i odpowiedzi_ pakiet nr 6_7_8

załącznik nr 10

załącznik nr 10 _ aktualny

Pytania i odpowiedzi_ pakiet nr 9_10

Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą terminu składania ofert zmianie ulega termin związania ofertą określony w  pkt. 14.1. SWZ  z 22.05.2021 r. na 25.05.2021 r.

Zgodnie z treścią art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo zamówień publicznych informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:   1 449 304,22 zł brutto.