Mat. przetargowe - IK GTR IIIA - informacja

Zgodnie z treścią art. 42 ust 1. ustawy Prawo zamówień publicznych: "Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert".