Mat. przetargowe - Gdynska_Czerwonak ZP47

Zgodnie z treścią art. 42 ust 1. ustawy Prawo zamówień publicznych: "Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert".

UDOSTĘPNIENIE SIWZ WRAZ Z ZALACZNIKAMI - 26/05/2018

SIWZ_zalaczniki_1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15_ZP47

Zal_2_PFU GDYNSKA_Czerwonak_projekt-budowa

Zal_3_Dotychczsowy Projekt_ul_Gdynska_Czerwonak

Zal_4_Plan sytuacyjny

Wyjasnienia-zmiany_1_do_SIWZ_GDYNSKA_Czerwonak_22.06.2018

Zal_do wyjasnien