Grunwaldzka III - SWZ, zalaczniki, inne

Ogłoszenie o zamówieniu: 2021/BZP 00005338/01 z dnia 2021-02-04

Identyfikator miniportal: 5d561c47-e4c1-402f-9bb3-3848f3983cd6

 

SWZ z zalacznikami 1-5-6-7-8-9-10-11-12-13_Grunwaldzka III

Zal 2-3-4_projekt stwiorb przedmiary decyzje

Uzupełnienie do Etapu 1.2. - projekt drogowy - rys_1.3_PS (bez zabezpieczen)

Pytania i odpowiedzi pakiet nr 1_2

 

UWAGA: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IZ PO ZMIANIE PRZEPISOW Z DNIEM 01.01.2021 OTWARCIA OFERT UTRACIŁY JAWNY CHARAKTER, CO OZNACZA, IZ ZAMAWIAJĄCY NIE JEST ZOBOWIĄZANY DO PUBLICZNEGO OTWIERANIA ZŁOOZNYCH OFERT W RAMACH POSIEDZENIA Z UDZIAŁEM WYKONAWCÓW.

OTWARCIE OFERT ZŁOOZNYCH W PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ODBEDZIE SIĘ Z ZACHOWANIEM REGUŁ WSKAZANYCH W ART. 221-222 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019R.  PRAWO ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH.

PROSIMY NIE PRZYBYWAĆ NA OTWARCIE DO SIEDZIBY ZAMAWIAJACEGO.

 

ZGODNIE Z TREŚCIĄ ART. 222 UST. 4 USTAWY Z DNIA 11.09.2019 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH INFORMUJE O KWOCIE, JAKĄ ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA : 3 600 000,00 ZŁ BRUTTO.