Dokumentacja postępowania przed publikacją w DzUUE - postępowanie numer PIM/08/18/ZP72/2015-45

Specyfikacja istotnych warunkó zamówienia zostanie zamieszczona po publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - do 5 dni od przesłania ogłoszenia.