Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW nr 196) od granicy miasta Poznania do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków

Nazwa zadania: 

Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW nr 196) od granicy miasta Poznania do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Na leżącym na terenie gminy Czerwonak ok. 1,2-km odcinku, od granicy miasta Poznania do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków, jednojezdniowa dotąd ulica Gdyńska (droga wojewódzka nr 196) zmieni się w drogę z dwiema dwupasmowymi jezdniami, pomiędzy którymi powstanie pas dzielący.

Na skrzyżowaniach z ul. Poznańską i Piaskową w Koziegłowach zostaną zbudowane ronda, a na odcinku pomiędzy tymi ulicami  - droga serwisowa zapewniająca obsługę posesji przyległych do ul. Gdyńskiej.

Powstaną zatoki autobusowe, chodniki, drogi rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe. Przebudowane lub zbudowane od nowa zostaną zjazdy. Pojawią się urządzenia zwiększające bezpieczeństwo ruchu oraz oświetlenie. Inwestycja obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, a także przebudowę sieci gazowej i teletechnicznej.

Efektem inwestycji będzie poprawa warunków i płynności ruchu, a także zwiększenie jego bezpieczeństwa.  

Przebudowa tego odcinka jest częścią inwestycji związanych z budową i rozbudową dróg dla potrzeb spalarni odpadów, czyli Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych (ITPOK). W ramach tej inwestycji zostały już przebudowane poznańskie odcinki ul. Gdyńskiej.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Terminy: 
  • sierpień 2018 - październik 2019 – prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji ZRID

  • październik 2019 - październik 2020 - planowany termin realizacji robót budowlanych

Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończyły się roboty budowlane
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania oraz dofinansowanie ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - oś priorytetowa 5: Transport - Działanie 5.1: Infrastruktura drogowa regionu - Poddziałanie 5.1.3: Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla MOF Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 16-05-2017
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 10-02-2021