Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje

Nazwa zadania: 

Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje w Poznaniu

Dysponent: 

Zarząd Transportu Miejskiego

Ogólny opis zadania: 

GALERIA

Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje. Planowany zakres prac obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejącego układu torowo-drogowego, w tym przebudowę i budowę nowej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz wydzielonego torowiska tramwajowo-autobusowego wzdłuż ulic Bolesława Krzywoustego, Jana Pawła II i Ludwika Zamenhofa.

Inwestycja obejmie swoim zakresem również budowę odwodnienia torowiska i urządzeń podczyszczających; przebudowę i rozbudowę oświetlenia drogowego, monitoringu wizyjnego, kanalizacji teletechnicznej i sygnalizacji świetlnej oraz budowę i przebudowę odwodnienia drogi.

Wprowadzone zostaną także zmiany w dotychczas funkcjonującej organizacji ruchu oraz zbudowana zostanie infrastruktura towarzysząca z zakresu małej architektury (wiaty, ławki kosze na śmieci).

Terminy: 

grudzień 2018 r. - lipiec 2020 r. – prace projektowe wraz z uzyskaniem ZRID
marzec 2020 r. – marzec 2022 r. – planowany termin realizacji robót budowlanych

Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace budowlane 
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania
  • Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 10-04-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 02-03-2021