Budowa zbiornika retencyjnego na osiedlu Kiekrz

Nazwa zadania: 

Budowa zbiornika retencyjnego na osiedlu Kiekrz

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Budowa zbiornika retencyjnego na terenie osiedla Kiekrz, doprowadzenie infrastruktury towarzyszącej do prawidłowego stanu technicznego oraz zabezpieczenie terenu znajdującego się w zlewni rzeki Samicy Kierskiej przed skutkami gwałtownych opadów  Projekt zakłada również renowację istniejących rowów.

Przed dopływem wód do zbiornika zastosowane zostaną urządzenia podczyszczające — osadnik oraz separator, wychwytujące zanieczyszczenia stałe (montaż tych urządzeń nie wchodzi w zakres projektu). Skarpy o zmiennym nachyleniu zostana odpowiednio umocnione, a na koronie zbiornika wykonana będzie studnia wpadowa dla wód wraz z regulatorem przepływu, zlokalizowana na wlocie do przebudowywanego kanału melioracyjnego Ø400mm. Z uwagi na stan techniczny betonowego kolektora DN400 zaplanowano jego przebudowę. 

Wokół obiektu powstanie także ścieżka spacerowa z oświetleniem parkowym i ławkami.

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

Wobec pracownika, który zgłosił podejrzenie nieprawidłowości lub nadużycie finansowe nie będą wyciągane konsekwencje.

Terminy: 
  • Planowany termin wyboru wykonawcy robót w formule „projektuj i buduj” -  III kwartał 2020 r.
  • Planowany termin zakończenie realizacji zadania –  30 listopada 2022 r.
Aktualny stan realizacji: 
  • Podpisano umowę z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą
  • Trwają prace projektowe
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania, dotacja z Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. 

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 25-02-2020
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 18-01-2021