Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku

Nazwa zadania: 

Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury (prace przedprojektowe)”

Dysponent: 

Biuro Koordynacji Projektów i rewitalizacji Miasta UMP

Ogólny opis zadania: 

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa, na podstawie której wykonane zostaną prace budowlane. Bruk na całej płycie zostanie przełożony, wyrównany, a w wybranych miejscach również wymieniony. Szczeliny wypełni fuga. Prawie znikną krawężniki. Tam gdzie będzie to możliwe zostaną obniżone do 2 cm, dzięki czemu ogródki gastronomiczne będą ustawione bezpośrednio na płycie, bez konieczności budowania podestów.

Po drugie, projekt zakłada też wymianę infrastruktury podziemnej, budowę nowego systemu odwodnienia i retencji wód opadowych. Partnerami projektu są także Gestorzy sieci, którzy realizują również swój zakres inwestycyjny.

Kolejne zmiany dotyczą ul. Jana Baptysty Quadro. Powstanie tam pasaż kultury, z miejscem na scenę i meble miejskie, siedziska służące organizacji różnych wydarzeń. Staną też stalowe konstrukcje: słupy i rygle, w których umieszczone zostaną elementy oświetlenia. Stworzone w ten sposób ramy pozwolą na czasowe zadaszenie ulicy, będzie również można umieszczać na nich artystyczne instalacje. Pojawią się też trzy wyspy zieleni – po obu stronach Odwachu i przy budynku Wagi. Z kolei ścianę Arsenału ma porastać zielony ogród.

Prezentowane wizualizacje mają charakter koncepcyjny.

Terminy: 
  • luty 2020 r. – termin ogłoszenia przetargu na wykonawcę aktualizacji PFU
  • marzec 2020 r. –  termin  podpisania umowy z projektantem (aktualizacja PFU)
  • sierpień/wrzesień 2020 r. - procedura odbiorowa PFU
  • IV kwartał 2020 r. - planowany termin przetargu na wykonanie inwestycji w trybie "Zaprojektuj& Wybuduj"
  • IV kwartał 2021 r. - planowany termin rozpoczecia robót budowlanych
  • czerwiec 2023 r. - planowany termin zakończenia zadania
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwa procedura odbiorowa PFU
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 12-02-2020
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 14-08-2020