Przebudowa ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku: wpłynęło pięć ofert

Poznańskie Inwestycje Miejskie zakończyły przyjmowanie ofert w przetargu, który wyłonić ma wykonawcę przebudowy torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku, na odcinku od dawnego dworca PKS do skrzyżowania z ulicami Krzyżową i Kilińskiego. Wpłynęło pięć ofert.

Po ich otwarciu (szczegóły TUTAJ) okazało się, że dwóch oferentów zadeklarowało wykonanie zaplanowanych prac za kwotę nieznacznie niższą, niż zamierzał wydać zamawiający. Trzech pozostałych wyceniło je drożej. Trwa weryfikacja złożonych przez zainteresowane podmioty dokumentów.

W ramach inwestycji na odcinku ponad 1 km przebudowane zostanie torowisko tramwajowe wraz siecią trakcyjną, węzeł rozjazdowy u zbiegu ulic Górna Wilda, Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku, a także cały układ drogowy. Poprawi to nie tylko stan infrastruktury technicznej, lecz również efektywność komunikacji zbiorowej, bo tramwaje nie będą blokowane przez samochody.

Torowisko tramwajowe - poza odcinkiem przebiegającym przez rynek Wildecki - zostanie wydzielone i odseparowane od jezdni. Dzięki zastosowanym technologiom będzie bardziej ciche niż dotychczas i w dużej mierze zielone, zaopatrzone w system nawadniający. Z kamienic zlokalizowanych wzdłuż odcinka, który przejdzie metamorfozę, znikną przewody trakcyjne i oprawy oświetleniowe. Zostaną zawieszone na nowych słupach. Planuje się również modernizację stacji prostownikowej „Pamiątkowa”. 

Przy ul. Św. Czesława powstaną przystanki wiedeńskie, a przy rynku Wildeckim - w wyniku przeniesienia przystanków z ul. Wierzbięcice i Górna Wilda – zostanie wybudowany zintegrowany węzeł przesiadkowy w formie antyzatok. Przy rynku powstaną też parkingi rowerowe bike&ride. Wszystkie odnowione przystanki na przebudowywanym odcinku zostaną wyposażone w tablice informacji pasażerskiej.

Po obu stronach torowiska powstanie uwzględniająca ruch rowerowy jednopasowa jezdnia, na której będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h.  Zbudowane zostaną nowe chodniki z elementami naprowadzającymi dla osób niewidomych i niedowidzących. Na przebudowywanym odcinku pojawią się elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, a także nasadzenia zieleni: miłorzęby, klony oraz sporo zieleni niskiej.

Poznańskie Inwestycje Miejskie będą realizowały to zadanie nie tylko w imieniu Miasta Poznań, lecz również – dzięki podpisanym porozumieniom - jako inwestor zastępczy dla innych podmiotów, które planowały w tym miejscu roboty związane ze swoimi sieciami: Aquanetu SA oraz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Przebudowana bądź zbudowana od nowa zostanie infrastruktura oświetleniowa, kanalizacja deszczowa i wodociągowa, gazowa, elektryczna i ciepłownicza. Ta koordynacja działań inwestycyjnych zminimalizuje czas trwania związanych z nimi utrudnień.

- Na realizację robót budowlanych wykonawca będzie miał maksymalnie 570 dni od podpisania umowy. W pierwszej kolejności, maksymalnie po 330 dniach, ruch tramwajowy ma wrócić na przebudowaną ul. Wierzbięcice wraz z węzłem rozjazdowym Górna Wilda/Wierzbięcice. Trzech oferentów zadeklarowało skrócenie tych terminów - informuje Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

W 2021 roku inwestycja zostanie skoordynowana z planowanym przez ZTM i MPK Poznań remontem torowiska tramwajowego oraz sieci trakcyjnej na dalszej części ulicy 28 Czerwca 1956 roku - od ul. Krzyżowej do ul. Hetmańskiej. Poza wymianą infrastruktury torowo-sieciowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zostaną dostosowane przystanki „Kosińskiego” oraz „Pamiątkowa”, które zostaną wybudowane w formie antyzatok.

Projekt o nazwie „Przebudowa torowisk w poznańskich ulicach: Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku” został dofinansowany kwotą ponad 27,2 mln zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 6.1. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Data publikacji: 27-04-2020
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 27-04-2020