Ogłoszono przetarg na projekt budowy wiaduktów w ciągu ulic Lutyckiej i Golęcińskiej

W połowie 2021 roku ma być gotowa dokumentacja projektowa dla budowy wiaduktów drogowych w ciągu ulic Lutyckiej i Golęcińskiej nad linią kolejową nr 354. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg (szczegóły TUTAJ), który wyłoni projektanta bezkolizyjnych skrzyżowań z tą linią kolejową łączącą Poznań z Piłą oraz towarzyszącego im niezbędnego układu drogowego.

W skład planowanego zakresu inwestycji drogowej wchodzą przede wszystkim przebudowa ul. Lutyckiej (od skrzyżowania z ul. Strzeszyńską do wysokości ulicy Koszalińskiej), Golęcińskiej (od skrzyżowania z istniejącym przebiegiem do wiaduktu nad ul. Lutycką w ciągu ul. Koszalińskiej) oraz Podolańskiej.

W zakresie zadania znajduje się również m.in. zaprojektowanie przedłużenia Al. Solidarności (od ul. Dojazd do ul. Lutyckiej) oraz ul. Jasielskiej (od ul. Lutyckiej do istniejącego fragmentu), budowy łącznika między ul. Golęcińską i Lutycką (umożliwiającego zjazd z ul. Koszalińskiej w kierunku ul. Lutyckiej) oraz budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Koszalińskiej z Literacką. Dodatkowo, w związku z tymi zamierzeniami, planuje się również przebudowę wiaduktu drogowego nad ul. Lutycką,  w ciągu ul. Koszalińskiej. Powstać mają drogi zapewniające dojazd do okolicznych  posesji, a w rejonie Fortu VIa planuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego lub chodnika i drogi dla rowerów. Możliwość realizacji poszczególnych odcinków inwestycji oraz kolejność ich realizacji jest ściśle związana z możliwościami finansowymi Miasta Poznania. Ostateczne decyzje zostaną podjęte po opracowaniu dokumentacji projektowej.

- Projektowane bezkolizyjne wiadukty nad torami linii nr 354 wraz ze zmodyfikowanym układem drogowym znacznie ułatwią dojazd mieszkańców północno – zachodnich dzielnic Poznania do centrum miasta oraz usprawnią publiczny transport zbiorowy w tym rejonie. Zastąpią przejazdy kolejowe, które  są często zamknięte i generują utrudnienia w ruchu – mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Wybrany w postępowaniu przetargowym podmiot nie tylko przygotuje projekt budowlany i wykonawczy. Do jego obowiązków należało będzie również m.in. uzyskanie kompletu prawomocnych decyzji administracyjnych, zezwalających na realizację robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu swoje oferty mogą składać do 15 października.  Wybrany wykonawca na realizację powierzonych na podstawie umowy zadań będzie miał 16 miesięcy od jej podpisania. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na drugą połowę 2021 roku, a oddanie do użytku całego zakresu zadania, w tym wiaduktów wraz z układem drogowym – na przełomie III/IV kwartału 2023 roku.

  

Data publikacji: 30-09-2019
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 30-09-2019